چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه هنر و معماری > اولویت های پژوهشی کارگروه هنر و معماري 

عناوین طرحهای اولویت دار کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1-توجه به نسبت میان هنر ، معماری و شهرسازی با محیط زیست و تاثیرات آن بر زندگی در طول زمان

2-ارتقاء و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه هنر و معماری و شهرسازی

3- حفظ و گسترش وباز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی

4-ارتقاء خلاقیت هنری و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور به ویژه در حوزه  هنرهای ملی

5-ضرورت توجه به شناخت و اهمیت مواریث فرهنگی و هنری ایران با تاکید بر احیاء ، حفظ و معرفی آنها به جهان

6- تعیین و تعیّن مکانت و جایگاه ارزشی هنر در تعالی و ارتقاء فرهنگی کشور

7-آسیب شناسی جایگاه و مسائل هنر، معماری و شهرسازی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی

8-ارتقاء بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانی ایرانی

9-تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری در فرآیند جهانی شدن

10- شناخت، نقد  و ارزیابی هنر معاصر ایران

11-نقش و جایگاه هنر ، معماری و شهرسازی در ارتقاء و تعالی فرهنگ جامعه


اولویت اول: توجه به نسبت میان هنر ، معماری و شهرسازی با محیط زیست و تاثیرات آن بر زندگی در طول زمان

·        نقش هنر، معماری و شهر سازی اسلامی در تحقق زندگی منطبق بر اصول و بنیادهای زیست محیطی

·        انجام مطالعات دیرین اقلیم شناسی با هدف بازسازی شرایط اقلیمی ایران در گذشته

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش خطرات و آسیب های زلزله

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش مصرف انرژی

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش مصرف اب

·        نقش معماری و شهرسازی در کاهش آلودگی ها

·        نقش معماری و شهرسازی در پدافند غیر عامل

·        ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس معیارهای پایداری

·        پژوهش در خصوص نقد و ارزیابی طرح ها و اقدامات توسعه شهری

·        تدوین مکانیزم های اجرا و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران

·        ارائه‏ ی راهکارهایی برای موسیقایی‏ کردن فضای صوتی در مکان‏های عمومی

اولویت دوم: ارتقاء و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه هنر و معماری و شهرسازی

·        پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران

·        تبیین کیفیت  ارتقا و مکانت هنرهای دینی و ملی ایران

·        تدوین و تالیف دانشنامه جامع هنرهای ایرانی

·        تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری و شهرسازی ایرانی

·         بررسی ساختار مطلوب هنری و معماری برای کلان شهرهای ایران 

·        نقش ICT در شهرسازی نوین

·        مدیریت شهری و خودکفایی شهرداری ها

·   شناخت نظام هنر و معماری در ایران به عنوان مثال شناخت نظام موسیقی سنتی ایران (از جنبه‏ های مختلفِ مُدال، ریتمیک، فُرمال و غیره)، و سیر تحولِ تاریخیِ  و جستجوی اسناد به‏ منظور تدوین تئوری تاریخ جامع موسیقیِ ایرانی

·   تصحیح و تفسیر کتب و رسالات قدیم هنری و معماری در ایران بر اساس نسخه‏ ی اصح و مقایسه‏ ی آن با دیگر نسخه ها

·   شناخت انواع مختلف هنرهای سنتی و مردمی (شهری و روستایی)، در سرتاسر ایران (به عنوان مثال  موسیقی‏ های خراسانی، کردی، بلوچی، قشقایی، بختیاری، گیلکی، آذری و موسیقی‏ های شهری، مثل موسیقی زورخانه، غزل‏ خوانی)

اولویت سوم: حفظ و گسترش وباز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی   

·        تحقیق در باب مبانی دینی و ملی هنر اسلامی ایرانی

·        شناخت دقیق نسبت میان هویت، هنر و صناعت در عرصه هنرها و مواریث ملی ایران

·        ترسیم گاه نگاری ایران از آغاز تا عصر حاضر بر اساس موازین مطلق و نسبی

·        انجام مطالعات هنری ، معماری و باستان شناسی در کشورهای حوزه ایران فرهنگی

·        انجام کاوشهای باستان شناسی در نقاط مختلف ایران با تاکید بر لایه نگاری با هدف تکمیل نقشه باستان شناسی کشور

·        مطالعه تاریخ اجتماعی ایران باتکیه بر داده های باستان شناسی

·        مطالعه معماری، سازه و ساختار شهر های ایران در دوران پیش و  پس از اسلام بر اساس کاوشهای باستان شناسی در محوطه های باستانی شاخص

·        تهیه اطلس باستان شناسی ایران از طریق انجام بررسیهای باستان شناسی

·        مطالعه چگونگی حفظ، مرمت و بهره برداری از محوطه ها و امکان باستانی در زمینه توسعه صنعت گردشگری

·        مطالعات نظری و کاربردی در باب هنرها مختلف

·        تحقق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت تولید فرش دستباف

·        پروژهش‏های ضبطِ‏ صوتی و تصویری هنرهای بومی و سنتی ایران با رویکرد علمی، در سطح ملی.

·         ارائه‏ ی راهکارهایی برای تداوم‏ بخشیدن به خلاقیتِ هنری و معماری در فرهنگ‏های هنری مناطق مختلف کشور.

·        ارائه‏ ی راهکارهای جدید برای آموزش هنر به عنوان مثال موسیقی به کودکان با تکیه بر مبانی موسیقی ایرانی

اولویت چهارم: ارتقاء خلاقیت هنری و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور به ویژه در حوزه  هنرهای ملی

·        تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت به ویژه خلاقیت هنری

·        نقش خلاقیت در آزاد سازی استعدادهای نهفته در جان انسان در جهت بهبود و ارتقای کیفیت زیست و حیات انسان

·        تبیین جایگاه دانش آموختگان هنری و معماری و شهرسازی در جامعه ایرانی   

·        زمینه های ارتقاء خلاقیت ها در نوآوری و رشد استعدادها در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی

·        تحقق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت تولیدات هنری ملی از جمله فرش دستباف

·        آموزش معاصر هنر با تاکید بر آموزش های موضوع محور

·        کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق هنرهای ملی در چارچوب نظام هنری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق هنر در فرهنگ ایرانی

اولویت پنجم: ضرورت توجه به شناخت و اهمیت مواریث فرهنگی و هنری ایران با تاکید بر احیاء ، حفظ و معرفی آنها به جهان

·        تحقیق در باب نسبت میان هنر، معماری، فرهنگ و هویت

·        تدوین و تالیف دانشنامه جامع مواریث هنری و معماری ایران

·        تحقیق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت هنرهایی که ایران بواسطه آنها در جهان شناخته می شود همچون  فرش دستباف

·         تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای هنری و معماری ایرانی

اولویت  ششم: تعیین و تعین مکانت و جایگاه ارزشی هنر در تعالی و ارتقاء فرهنگی کشور  

·        تبیین حکمت و فلسفه هنر و معماری در اندیشه اسلامی- ایرانی

·        تبیین مکاتب زیبایی شناختی به ویژه زیبایی شناسی در اندیشه اسلامی

·        اخلاق در هنر، معماری و شهرسازی

·        پژوهش تاریخی و تحلیلی  درباره‏ی مکانت و جایگاه ارزشی  هنرها در در فرهنگ ایرانی-اسلامی

·        طرح‏های با رویکردِ بینارشته ‏ای در ابعاد مختلف هنری و معماری به عنوان مثال موسیقی‏ شناسی‏ جامعه‏ شناسی، موسیقی‏ شناسی مطالعات فرهنگی، موسیقی‏ شناسیی مردم‏ شناسی، متمرکز بر این موضوع

اولویت هفتم: آسیب شناسی جایگاه و مسائل هنر، معماری و شهرسازی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی

·        تحقیق در قوانین و مقررات هنر، معماری و شهرسازی کشور

·        سبک زندگی ایرانی و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی در آن

·        شهرسازی بومی ایران : فرهنگ و تمدن ایران در شهرسازی

·        پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران

·        تحولات نظری در زمینه توسعه شهری و منطقه ای و انطباق آن با شرایط ایران

·         بررسی الزامات محتوایی و فرایندی برنامه ریزی دموکراتیک با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران

·        نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی

·        تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش دانشگاهها، گروهها و رشته های هنری ایران

·        ارزیابی اجرای ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی

·        آسیب‏ شناسیِ نگاه‏های منفیِ عرفی‏ و بعضا مذهبی به موسیقی

·        آسیب‏شناسیِ آموزش موسیقی براساس تئوری موسیقی غربی به کودکان در آموزشگاه‏های موسیقیِ کشور

·        پژوهش‏ درباره‏ی آسیب‏های مربوط به برخی محدودیتهای موسیقایی

·       پژوهش درباره‏ی آسیب‏های وارده بر روحیه‏ و نشاط عمومی با کاهش حضور موسیقی در زندگیِ فرهنگیِ شهروندان

اولویت  هشتم: ارتقاء بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانی ایرانی

·        تحقیق در مفهوم زیبایی و مکاتب زیبایی شناختی با تاکید بر تاثیرات عمیق روان شناختی و جامعه شناختی آن

·        سبک زندگی ایرانی و جایگاه شهرسازی در آن

·        جایگاه دانش آموختگان شهرسازی در جامعه و حرفه

·        هنرهای شهری و گرافیک محیطی و تاثیرات روحی و روانی آنها

·        تحقیق در قوانین و مقررات شهرسازی کشور

·         بررسی تاثیر هنرهای عمومی بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری

·        نقش متقابل هنرهای شهری و شهرسازی

·        تاثیر هنرهای تجسمی در ارتقای روحیه و نشاط عمومی

اولویت نهم: تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری در فرآیند جهانی شدن

·        تحقیق در باب استعدادها و قابلیتهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

·         بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران در عصر جهانی شدن

·        مدیریت و سیاست گذاری هنری در عصر جهانی شدن

·         تبیین و تحقیق مختصات و شاخصهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

اولویت دهم: شناخت، نقد  و ارزیابی هنر معاصر ایران

·        شناخت و نقد هنر در ایران از منظر فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی

·        ارتقا قدرت نقد و سواد بصری جامعه ایرانی

·        ارزیابی عملکرد کمیسیون های مختلف هنری در ایران

·        شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم کارکرد صحیح آثار هنری، معماری و به ویژه تخلفات شهرسازی

·         ارزیابی اجرای ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی

·        نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی

·        گونه شناسی روشهای ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه شهری و کاربری زمین

·        رویه های تازه در طراحی معاصر ایران

·        نقد زیباشناسی زندگی روزمره در هنر معاصر

·        اثر هنری به مثابه ی پژوهش

·        تبیین اصول نقد هنرهای ایرانی به عنوان مثال موسیقی ایرانی و شناخت معضلات آن

·        طرح‏های مربوط به نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از موسیقی ایرانی، یا آثارِ یک موسیقیدان، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط به آنها

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org