چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه علوم پایه > طرح های خاتمه یافته کارگروه علوم پایه 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه علوم پایه

 

پدید آورنده

عنوان

     1

پ‍ارس‍اف‍ر ، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌

ب‍ررس‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ م‍ب‍رده‍ای‌ R-152 و R-152a ب‍ه‌ ج‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ CFC

2

ق‍ورچ‍ی‍ان‌ ، ه‍دای‍ت‌ ال‍ه‌

ب‍ی‍وس‍ن‍س‍ور ال‍ک‍ت‍رو ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ آش‍ک‍ار س‍ازی‌ م‍واد آل‍ی‌ ف‍س‍ف‍ره‌ در آب‍ه‍ای‌ آل‍وده‌

3

م‍وس‍وی‌ م‍وح‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

طراح‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

4

م‍وس‍وی‌ م‍وح‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

پ‍ای‍دارس‍ازی‌ آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍وس‍ط اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍م‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا

5

ام‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ آن‍ال‍وگ‍ه‍ای‌ س‍ل‍ک‍وک‍س‍ی‍ب‌ و روف‍ک‍وک‍س‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‍واک‍س‍ی‍ژن‍از- 2، ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ف‍ارم‍اک‍وف‍ور س‍ول‍ف‍ون‍ام‍ی‍د ب‍ا ب‍ی‍وای‍زواس‍ت‍ر ح‍ل‍ق‍ه‌ ت‍ت‍رازول‌

6

ف‍اطم‍ی‌ ، ش‍ه‍ره‌

ب‍ررس‍ی‌ ج‍داس‍ازی‌ ک‍ات‍ی‍ون‍ه‍ای‌ زی‍رک‍ون‍ی‍وم‌ و ه‍اف‍ن‍ی‍وم‌ ب‍ه‌ روش‌ ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ ت‍ب‍ادل‌ ی‍ون‌

7

ح‍ق‌ ب‍ی‍ن‌ ، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ دی‌ آزوئ‍ه‌ ک‍ت‍ک‍ول‌ و گ‍وآی‍اک‍ول‌ ب‍رای‌ رن‍گ‍رزی‌ ال‍ی‍اف‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ن‍ت‍زی‌

8

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ رض‍ای‍ی‌ ، م‍ه‍ران‌

آن‍ال‍ی‍ز پ‍روت‍ئ‍وم‍ی‍ک‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روگ‍ل‍ی‍ال‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ع‍ام‍ل‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ آم‍ی‍ل‍وئ‍ی‍دی‌

9

ای‍ران‍م‍ن‍ش‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار گ‍روه‌ ت‍ق‍ارن‌ ه‍ا ، ج‍دول‌ س‍رش‍ت‌ ، ان‍دی‍س‌ وی‍ن‍ر وان‍دی‍س‌ szeged گ‍راف‌ م‍ول‍ک‍ول‌ ه‍ا

10

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

روش‍ه‍ای‌ طی‍ف‍ی‌ و ش‍ب‍ه‌ طی‍ف‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ش‍رط س‍ازه‌ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در ح‍ل‌ م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژه‌ روی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ا ض‍رای‍ب‌ ن‍ادق‍ی‍ق‌ و ح‍ت‍ی‌ ن‍اپ‍ی‍وس‍ت‍ه‌

11

ی‍اوری‌ ، ع‍ی‍س‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌ ج‍دی‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌ ای‍زوس‍ی‍ان‍ی‍ده‍ا

12

ک‍اش‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر

ف‍ض‍اف‍رم‍ه‍ای‌ ل‍ورن‍ت‍زی‌ از ن‍ق‍ص‌ ه‍م‍گ‍ن‍ی‌ ی‍ک‌

13

سالمی پاريزی عباس

غلاف عددی  چند جمله اي چند جمله ايهای ماترِيسی

14

ص‍ال‌ م‍ص‍ل‍ح‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د

پ‍ای‍داری‌ م‍ع‍ادلات‌ ت‍اب‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ه‍ای‍رز-الام‌ - راس‍ی‍اس‌

15

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

16

ک‍ب‍ودان‍ی‍ان‌  اردس‍ت‍ان‍ی‌ ، س‍وس‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ۲ و ۵ - دی‌ اس‍ت‍خ‍لاف‍ی‌ - ۱ و ۳ و ۴ - ت‍ی‍ادی‌ آزول‌ ب‍ر رش‍د ان‍گ‍ل‌ ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا م‍اژور

17

ع‍ی‍دی‌ ، اک‍رم‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د دردی‌ ، آن‍ت‍ی‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ و آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍س‌ salvia ای‍ران‌ در م‍وش‌ ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ن‍ر ب‍ال‍غ‌

18

گ‍ل‍ی‍ای‍ی‌ ، ب‍ه‍رام‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ه‍ای‍پ‍رت‍رم‍ی‍ا و داروی‌ Quercetin ب‍ر ب‍ی‍ان‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ش‍وک‌ ح‍رارت‍ی‌ Hsp 70 در م‍دل‌ ک‍ش‍ت‌ اس‍ف‍روئ‍ی‍د از س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ س‍رطان‌ پ‍روت‍س‍ات‌ DU 145

19

ن‍ظری‌ ، خ‍داداد

ت‍ه‍ی‍ه‌ ب‍ی‍وک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ م‍واد ک‍ری‍س‍ت‍ال‍ی‌ م‍زوح‍ف‍ره‌ /پ‍راک‍س‍ی‍داز و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ح‍ذف‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ رس‍ان‍ا

20

م‍م‍ه‍د ه‍روی‌ ، م‍ج‍ی‍د

ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ح‍اوی‌ ات‍م‌ ه‍ای‌ ک‍وئ‍وردی‍ن‍ه‌ ش‍ون‍ده‌ ن‍ی‍ت‍روژن‌ و گ‍وگ‍رد

21

ب‍ای‍ن‍دری‌ م‍ق‍دم‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د

س‍ن‍ت‍ز ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ذرات‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ای‍ز در م‍ق‍ی‍اس‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍و و م‍ی‍ک‍رو ب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ دم‍ا، ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍وک‍ام‍پ‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د روی‌/پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌ ب‍ا اع‍م‍ال‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌

22

م‍رن‍دی‌ ، ف‍رزی‍ن‌

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍رخ‍ی‌ از ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زات‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ا م‍خ‍ل‍وط ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ه‍ت‍روآروم‍ات‍ی‍ک‌ و - Bدی‌ ک‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ا اس‍ت‍خ‍لاف‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

23

س‍ال‍م‍ک‍ار ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ض‍رب‍گ‍ر ش‍ور و پ‍وش‍ش‌ ه‍ا از ج‍ب‍ره‍ای‌ ل‍ی‌

24

م‍ظف‍ری‍ان‌ ، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ت‍وژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌  Silene sect.auriculatae and Sect.Lasiostemones

25

ص‍ادق‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌

ک‍ارب‍رد ت‍رک‍ی‍ب‌ و ت‍ئ‍وری‌ اطلاع‍ات‌ در ب‍ی‍وان‍ف‍ورت‍ی‍ک‌

26

ول‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍د ول‍ی‌

پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ال‍ی‍گ‍ودرز

27

آس‍وده‌ ، اح‍م‍د

خ‍ال‍ص‌ س‍ازی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ پ‍پ‍ت‍ی‍دی‌ ه‍ای‌ ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ از دوزی‍س‍ت‍ان‌ ب‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ رض‍وی‌

28

م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ، ن‍وی‍د

ت‍وس‍ع‍ه‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌ در ف‍رآی‍ن‍د ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

29

م‍ش‍ک‍ان‍ی‌ ، رض‍ا

اث‍ر اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ پ‍ال‍م‍ی‍ت‍ات‌ و اول‍ئ‍ات‌ ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ و ب‍ی‍ان‌ ژن‌، پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ت‍ی‍روزی‍ن‌ ف‍س‍ف‍ات‍از 1B در رده‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌C2C12

30

حسینی سروری سید مونا

تهيه و بررسی کاربردهاي نانو ورقه (nano-flake) ،  نانو لوله (nano-tube) و نانو ذرات (nanoparticle) اکسيد روی (ZnO) به عنوان کاتاليست دربرخي  واکنشهاي مهم آلي

31

ن‍ی‍روم‍ن‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌

س‍ه‍م‌ ان‍ت‍ال‍پ‍ی‌ و ان‍ت‍روپ‍ی‌ در م‍ون‍وم‍ری‍زاس‍ی‍ون‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ دو ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ رن‍ی‍م‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍د ه‍ای‌ ن‍ی‍ت‍روژن‌ ده‍ن‍ده‌

32

رع‍ی‍ت‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

اک‍س‍ای‍ش‌ ه‍م‍گ‍ن‌ و غ‍ی‍ر ه‍م‍گ‍ن‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‌ ه‍ا ب‍ا ده‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ در ح‍ض‍ورک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ت‍ا- ت‍ت‍را ب‍روم‍و-م‍زو- ت‍ت‍راآری‍ل‌ پ‍ورف‍ی‍ری‍ن‌ ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور

33

ن‍ع‍م‍ت‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌

م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ - ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و س‍ل‍ول‍ی‌ آم‍ی‍ل‍وئ‍ی‍دی‌ ش‍دن‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ا در زاب‍طه‌ ب‍ا ام‍راض‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ آم‍ی‍ل‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ پ‍روت‍ئ‍ن‍ی‌ و اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ک‍وچ‍ک‌ ان‍دازه‌ ب‍ر آن‌

34

رشیدی مهدی

طراحی و ساخت کمپلکس های جدید اورگانو پلاتین که دارای خاصیت لومینسانسی باشند

35

ع‍ل‍ی‍ش‍اه‍ی‍ه‍ا ، م‍ح‍س‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ن‍س‍ب‍ی‍ت‍ی‌ م‍ی‍دان‌ ک‍وان‍ت‍م‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ گ‍ران‍ش‌ و ک‍ارب‍رد ه‍ای‌ آن‌ در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ ه‍ا

36

م‍وس‍وی‌ م‍وح‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍اص‍ی‍ت‌ ش‍ب‍ه‌ چ‍پ‍رون‍ی‌ ، ه‍ض‍م‌ ش‍ون‍دگ‍ی‌ و آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ا و پ‍پ‍ت‍ی‍ده‍ای‌ ش‍ی‍ر ش‍ت‍ر

37

ح‍اج‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ان‍دوف‍ای‍ت‌ ب‍ر گ‍ی‍اه‌ پ‍الای‍ی‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ آل‍ی‌ و م‍ع‍دن‍ی‌ در خ‍اک‌

38

م‍ش‍ه‍دی‌ اک‍ب‍ر ب‍وج‍ار ، م‍س‍ع‍ود

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ول‍ژی‍ک‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ع‍دن‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌ س‍ن‍ج‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ی‍اف‍ت‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ داروئ‍ی‌ ، زراع‍ی‌ ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ب‍ی‍ش‌ ان‍ب‍اش‍ت‍گ‍ری‌ م‍ول‍ی‍ب‍دن‌

39

خ‍واص‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌  ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ در ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ج‍ی‍وه‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ آم‍ی‍دی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ و پ‍ی‍رازی‍ن‌ ؛ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ درگ‍ی‍ر در ان‍ب‍اش‍ت‍گ‍ی‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د و طراح‍ی‌ ب‍ره‍م‍ک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌

40

صفری ناصر

عنوان طرح: طراحی وسنتز ماکرومولکول های پورفیرین و پورفیرین-فتالوسیانین با ساختار گستردهπ  در ابعاد نانو

41

ق‍ورچ‍ی‍ان‌ ، ه‍دای‍ت‌ ال‍ه‌

طراح‍ی‌ ب‍ی‍وس‍ن‍س‍ور م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ک‍م‍پ‍وزی‍ت‌ م‍ای‍ع‌ ی‍ون‍ی‌ - ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ک‍رب‍ن‍ی‌

42

ش‍ری‍ف‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز اس‍ک‍ل‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍زوت‍ی‍ازپ‍ی‍ن‍ی‌ در م‍ای‍ع‍ات‌ ی‍ون‍ی‌

43

ع‍ب‍دال‍م‍ال‍ک‍ی‌ ، پ‍روی‍ز

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رات‌ پ‍رت‍و گ‍ام‍ا و م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ر روی‌ م‍رگ‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ ال‍ق‍ا ش‍ده‌ و ت‍وس‍ط م‍س‍ی‍ر  ATM-E2F1-P53 در - T ل‍ن‍ف‍وب‍لاس‍ت‌ Jurkat

44

احمدیان غلامرضا

نمايش پروتئينهاي نوترکيب بر روي سطح باکتري باسيلوس سوبتيليس با استفاده از سيستم آنزيمي سورتاز

45

ن‍ب‍وی‌ زاده‌ ، م‍س‍ع‍ود

اث‍رات‌ س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ای‍زوت‍وپ‌ دوت‍ری‍م‌ در واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ اف‍زای‍ش‍ی‌

46

م‍س‍ع‍ودی‌ ن‍ژاد ، ع‍ل‍ی‌

ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ اب‍ت‍ک‍اری‌ ب‍رای‌ آش‍ک‍ارس‍ازی‌ م‍وت‍ی‍ف‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ب‍ل‍وک‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ی‍ول‍وژی‌

47

ی‍وس‍ف‍ی‌ ، رض‍ا

م‍طال‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍رگ س‍ل‍ول‍ی‌ آل‍ف‍ا ک‍ری‍س‍ت‍ال‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و غ‍ی‍ر طب‍ی‍ع‍ی‌

48

احمدی عباس

سنتز و بررسي اثرات ضد دردي (حاد و مزمن) مشتقات جديد از خانواده داروئي فنسيکليدينها با استفاده از آزمايشات فارماکولوژيکي

49

ع‍ب‍ائ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د

م‍طال‍ع‍ه‌ واک‍ن‍ش‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ح‍ی‍ط آب‌ و ارگ‍ان‍وک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ ه‍ا

50

ش‍ی‍ری‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ان‍واع‌ ج‍دی‍د و م‍وث‍ر م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ پ‍رول‍ی‍ن‌ ک‍ای‍رال‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زوره‍ای‌ آل‍ی‌ دوس‍ت‍دار م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ آل‍ی‌

51

ج‍م‍ال‍ی‌ ، س‍ی‍روس‌

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ پ‍لات‍ی‍ن‌ ح‍اوی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ک‍ارب‍ن‍ی‌

52

دی‍وس‍الار ، ع‍ادل‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ت‌ آل‍رژن‍ی‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ب‍ت‍ا لاک‍ت‍و گ‍ل‍وب‍ول‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ر ت‍وس‍ط ب‍رخ‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ م‍س‌

53

پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌ م‍ه‍دی‌ آب‍اد ، س‍ع‍ی‍د

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ش‍ف‌ اب‍ر ت‍ق‍ارن‌ در آزم‍ای‍ش‌ CMS و CERN

54

س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌۱ ،۳،۴- ت‍ی‍ا(اک‍س‍ا) دی‍ازول‌ در ش‍رای‍ط ب‍دون‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زگ‍ر و ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر ح‍لال‌

55

م‍وس‍وی‌ م‍وح‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از گ‍لای‍ک‍ه‌ ش‍دن‌ و ف‍ی‍ب‍ری‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ا ب‍ا ک‍م‍ک‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ت‌ ه‍ا

56

ب‍ازگ‍ی‍ر ، ای‍وب‌

واک‍ن‍ش‌  ۳ - ب‍روم‍وه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ ک‍وم‍اری‍ن‌ ، ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ح‍اوی‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ل‌ ف‍ع‍ال‌ و ۱ ، ۳- دی‌ ک‍رب‍ون‍ی‍ل‌ ه‍ا

57

ت‍واب‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌

اف‍زای‍ش‌ وض‍وح‌ ف‍ی‍ل‍ت‍ر گ‍رام‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‌ ی‍ون‍ی‍زه‌ در رص‍ده‍ای‌ ت‍ل‍س‍ک‍وپ‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ( ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ م‍د - م‍ک‍س‌ )

58

ام‍ی‍ن‍ی‌ ک‍م‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ک‍رب‍ن‍دی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍طل‍ق‌ ی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ج‍دی‍د م‍س‍ت‍خ‍رج‌ از گ‍ی‍اه‌ داروی‍ی‌ س‍ال‍وی‍ای‌ وی‍ژه‌ ای‍ران‌ ت‍وس‍ط پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ NMR م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍ده‌

59

ع‍زی‍زی‌ ، ن‍ج‍م‌ ال‍دی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌ در ح‍لال‌ ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍خ‍ل‍وط اوت‍ک‍ت‍ی‍ک‌

60

پ‍زش‍ک‌ ، ح‍م‍ی‍د

ی‍ک‌ روش‌ ک‍لاس‍ت‍ری‍ن‍گ‌ ب‍رای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ پ‍روف‍ای‍ل‌ م‍ارک‍وف‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ و س‍اخ‍ت‍ن‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍وژن‍ت‍ی‍ک‌ دوری‌ از ۴ ت‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ وزن‌ دار ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌

61

ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ، م‍ه‍دی‌

ت‍ول‍ی‍د ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ش‍ب‍ه‌ ال‍م‍اس‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ پ‍لاس‍م‍ا

62

ان‍ص‍اف‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍وس‍ن‍س‍ور ب‍ر پ‍ای‍ه‌ DNA و ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ آن‍ال‍ی‍ز ک‍دی‍ی‍ن‌ و م‍رف‍ی‍ن‌ در ک‍ن‍ار ی‍ک‍دی‍گ‍ر ب‍ر روش‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

63

رض‍ای‍ی‌ ، ب‍ه‍زاد

اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ک‍ت‍رود ف‍ولاد زن‍گ‌ ن‍زن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا آم‍ی‍ن‍وس‍ی‍لان‌ و ن‍ان‍وذرات‌ طلا ب‍ع‍ن‍وان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ج‍دی‍د و ارزان‌ در ای‍م‍ی‍ن‍وس‍ن‍س‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

64

ان‍ص‍اف‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍ی‍وس‍ن‍س‍ور ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا دی‌ ان‌ آ- چ‍ی‍ت‍وزان‌ و ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ آن‍ال‍ی‍ز م‍ق‍ادی‍ر ک‍م‌ آم‍ی‍ت‍رول‌

65

ع‍اب‍دی‌ ، آن‍ی‍ت‍ا

ت‍ه‍ی‍ه‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍ای‍ت‍وت‍وک‍س‍ی‍ک‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ض‍د س‍رطان‌ طلا و آه‍ن‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ب‍ی‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ و ف‍ن‍ان‍ت‍رول‍ی‍ن‌

66

رف‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ن‍ود ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

ارائ‍ه‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍وث‍ر در پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍از ج‍ام‍ع‍ه‌ و ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در آن‌

67

ص‍ب‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت‍وس‍ع‍ه‌ و ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ ک‍ال‍ری‍م‍ت‍ری‌ ت‍ی‍ت‍راس‍ی‍ون‍ی‌ ه‍م‍دم‍ا در ع‍ل‍وم‌ زس‍ت‍ی‌

68

س‍وال‍ون‍ی‌ ، ه‍ادی‌

آرش‍ی‍ت‍ک‍ت‌ ( م‍ع‍م‍اری‌ ی‍ا م‍ج‍س‍م‍ه‌ س‍ازی‌ ) س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ازک‌ ، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍واص‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍اری‌ آن‍ه‍ا و س‍اخ‍ت‌ پ‍لاری‍زوره‍ای‌ خ‍طی‌ ن‍وری‌

69

ح‍س‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ه‍ای‌ خ‍ون‌

70

ای‍ران‍ش‍اه‍ی‌ ، م‍ه‍رداد

اس‍ت‍خ‍راج‌ ، خ‍ال‍ص‌ س‍ازی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌  م‍وج‍ود در ری‍ش‍ه‌ گ‍ی‍اه‌ Dorema kopetdaghense

71

ال‍ه‍ی‌ ، ال‍ه‍ه‌

ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ج‍ه‍ش‌ در ژن‌ Parkin (PAR2( م‍ی‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ای‍ران‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌

72

رش‍ی‍دی‌ ، م‍ه‍دی‌

اف‍زای‍ش‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ آل‍ک‍ی‍ل‌ ه‍ال‍ی‍ده‍ا ب‍ه‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ دو ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ اورگ‍ان‍و پ‍لات‍ی‍ن‌ II

73

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ه‍ر ، ج‍لال‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ح‍اف‍ظت‌ پ‍رت‍وی‌ ک‍وج‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د در م‍وش‍ه‍ای‌ پ‍رت‍و دی‍ده‌ ب‍ا آزم‍ون‌ ب‍ق‍اء

74

م‍اش‍ی‍ن‌ چ‍ی‌ ، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌

ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد وش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ک‍ارای‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د در م‍ح‍ی‍ط ف‍ازی‌

75

ک‍ه‍ری‍زی‌ ، ک‍ی‍م‍ی‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ل‍وک‍وس‌ ه‍ای‌  DFNB2,DFNB6,DFNB12,DFNB18,DFNB23 در س‍ن‍درم‌ Usher

76

ب‍لالای‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

س‍ن‍ت‍ز ان‍ک‍ف‍ال‍ی‍ن‌ ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ده‍ای‌ داروی‍ی‌ ض‍د درد (م‍س‍ک‍ن‌ )

77

ص‍ف‍ری‌ ، ن‍اص‍ر

روش‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ز در ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ آه‍ن‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍س‍ان‌ ن‍ظی‍ر ف‍ن‍ان‍ت‍رول‍ی‍ن‌ ،ب‍ی‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ ،دی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍وک‍س‍ای‍د و م‍ت‍ان‍ول‌ از ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍د ی‍ک‍س‍ان‌

78

زم‍ان‌ ک‍س‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ح‍د واس‍طه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ دو ظرف‍ی‍ت‍ی‌ گ‍روه‌ ۱۴ ج‍دول‌ ت‍ن‍اوب‍ی‌

79

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ، س‍ی‍ف‌ ال‍ه‌

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ا آم‍ی‍ل‍وئ‍ی‍دی‌ در م‍ح‍ل‍ول‍ه‍ای‌ آب‍ی‌ ت‍ری‌ ف‍ل‍وئ‍ور و ات‍ان‍ول‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

80

ن‍وی‍دپ‍ور ، ل‍طی‍ف‍ه‌

طراح‍ی‌، س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د - 1آری‍ل‌ -- (4-5م‍ت‍ی‍ل‌ س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ل‌ ف‍ن‍ی‍ل‌ --2( ت‍ی‍وال‍ک‍ی‍ل‌ ای‍م‍ی‍دازول‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ آن‍زی‍م‌ س‍ی‍ک‍ل‍واک‍س‍ی‍ژن‍از - 2

81

مومنی بدری زمان

no

82

وارس‍ت‍ه‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ، ک‍ل‍ون‍ی‍ن‍گ‌ و ب‍ی‍ان‌ آل‍رژن‌ ه‍ای‌ گ‍رده‌ درخ‍ت‌ چ‍ن‍ار

83

ن‍ب‍ی‍د ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ آن‍ی‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ری‍ن‌ ن‍ان‍و ت‍ی‍وب‌ و ن‍ان‍و پ‍ارت‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ دی‍گ‍ر ب‍ه‌ روش‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌ آن‍زی‍م‍ی‌

84

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ، اح‍م‍د

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ۱ - آم‍ی‍ن‍وای‍م‍ی‍دازو- ای‍زوک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‍ی‍وم‌ ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د ج‍زئ‍ی‌ ای‍زوس‍ی‍ان‍ی‍ده‍ا

85

ه‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رک‍ل‍ی‍ش‍ن‌ ل‍ی‍ت‍ی‍وم‌ در چ‍ن‍د اک‍س‍ی‍د و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ ب‍ات‍ری‍ه‍ای‌ ل‍ی‍ت‍ی‍وم‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ش‍ارژ

86

ه‍م‍ت‍ی‌ ن‍ژاد ، ب‍ه‍رام‌

ارائ‍ه‌ و ک‍ارب‍رد ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ک‍م‍وم‍ت‍ری‍ک‍س‌ ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ س‍اده‌ و س‍ری‍ع‌ داروه‍ادر پ‍لاس‍م‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍ل‍وری‍م‍ت‍ری‌

87

ج‍ب‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‌

ک‍ارب‍رد ال‍ک‍ت‍رود ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ژل‌ خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‍ی‌ و م‍ای‍ع‍ات‌ ی‍ون‍ی‌ و اص‍لاح‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍رای‌ اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ ال‍ک‍ت‍روک‍ات‍ال‍ی‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍دار داروه‍ا وآم‍ی‍ن‍و اس‍ی‍ده‍ا

88

م‍ح‍م‍ودی‌ ، م‍ژگ‍ان‌

دن‍ب‍ال‍ه‌ ای‌ ان‍ژک‍ت‍ی‍و ب‍ودن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ روی‌ ن‍ی‍م‌ گ‍روه‍ه‍ا

89

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ال‍ص‌ دن‍ب‍ال‍ه‌ ای‌ ان‍ژک‍ت‍ی‍و روی‌ ن‍ی‍گ‍روه‌ ه‍ا

90

خ‍واج‍ه‌ ، خ‍س‍رو

ت‍ج‍زی‍ه‌ آن‍زی‍م‍ی‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍زی‍م‌ پ‍ل‍ی‌ ف‍ن‍ل‌ اک‍س‍ی‍داز

91

ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، ی‍دال‍ل‍ه‌

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍س‍ی‍ار ک‍م‌  آلای‍ن‍ده‌ه‍ای‌ آل‍ی‌ ن‍ظی‍ر پ‍لاس‍ت‍ی‌ س‍ای‍زره‍ا و آف‍ت‌ ک‍ش‍ه‍ای‌ ف‍س‍ف‍ره‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ م‍ع‍دن‍ی‌ و آب‌ ک‍ش‍ت‍زاره‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ری‍زاس‍ت‍خ‍راج‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ی‍ا از ف‍ض‍ای‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ و ک‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ازی‌

92

ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‌ ، م‍ح‍م‍ود

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ پ‍روب‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ دوب‍ل‌ ۱۶ ک‍ان‍ال‍ه‌ ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ت‍وک‍ام‍ک‌ IR-T1 در ل‍ب‍ه‌ پ‍لاس‍م‍ا

93

کریمی بابک

طراحي و ساخت كاتاليزورهاي هتروژن جديد بر پايه جامدات معدني نانوساختار و كاربرد آن‌ها در برخي تبديلات شيميايي

94

م‍ح‍ج‍وب‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ت‍ه‍ی‍ه‌ ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ج‍دی‍د پ‍ل‍ی‌ اک‍س‍وم‍ت‍الات‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ آن‍ه‍ا در واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ات‍ال‍ی‍ز اس‍ی‍دی‌ و اک‍س‍ای‍ش‌ - ک‍اه‍ش‌

95

مسعود نبوی زاده

تركيبات آريل پلاتين حاوي ليگاندهاي بي فسفيني بويژه 1و′1-بيس( دي فنيل فسفينو)فروسن

96

م‍ال‍ک‌ ن‍ژاد ، خ‍س‍رو

ح‍ل‌ ع‍ددی‌ م‍ع‍ادلات‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ خ‍طی‌ و غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍دخ‍ی‍م‌ III-Posed)( در ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

97

س‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ف‍ون‌ خ‍رچ‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍زر و م‍دی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

98

م‍رن‍دی‌ ، ف‍رزی‍ن‌

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زات‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ال‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ ت‍ری‌ آزی‍ن‍ی‌

99

رم‍ض‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌ ن‍ی‍ت‍روژن‌ دار ب‍ر اس‍اس‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ای‍م‍ی‍ن‍وف‍س‍ف‍ران‍ه‍ا

100

ب‍ره‍م‍ن‌ ، م‍وث‍ق‌

گ‍س‍س‍ت‌ ک‍اه‍ش‍ی‌ دی‌ س‍ل‍ن‍ی‍ده‍ای‌ آل‍ی‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌/ Zn/AlCl 3 ی‍اZn/RuCl 3

101

ول‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍د ول‍ی‌

پ‍ت‍رول‍وژی‌ ، دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ج‍ای‍گ‍ی‍ری‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍لای‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍ی‍زوت‍روپ‍ی‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ش‍دگ‍ی‌

102

ال‍ه‍ی‌ ، ال‍ه‍ه‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ژن‌ ج‍دی‍د ع‍ام‍ل‌ گ‍ل‍وک‍وم‌ ( آب‌ س‍ی‍اه‌ )

103

س‍ت‍ار اح‍م‍دی‌ ، ن‍غ‍م‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رخ‍ی‌ ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ا در ف‍رآی‍ن‍د گ‍لای‍ک‍ه‌ ش‍دن‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍م‌.گ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‍ی‌

104

ال‍ه‍ی‌ ، ال‍ه‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍ران‍س‍ک‍ری‍پ‍ت‍وم‌ در س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ت‌ اول‍ی‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍راب‍ک‍ولار ان‍س‍ان‍ی‌ دراث‍ر س‍رک‍وب‌ ب‍ی‍ان‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ رون‍وی‍س‍ی‌ FOXC1 وPITX2

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org