يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه میان‌گروهی > طرح های خاتمه یافته كارگروه ميان گروهي 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه میان گروهی

 

پدید آورنده

عنوان

     1

ک‍راب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

اس‍ت‍ف‍اده‌ از لاس‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ازی‍اف‍ت‍ی‌ در س‍اخ‍ت‍ار م‍ح‍ص‍ولات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍اه‍ش‌ ص‍دم‍ات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د

2

ی‍گ‍ان‍ه‌ ، ح‍م‍ی‍د

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ی‍ورت‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍ای‍ق‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍م‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌

3

م‍ه‍دی‌ پ‍ور ع‍طائ‍ی‌ ، ش‍ه‍رام‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ غ‍ش‍اه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ پ‍ی‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ ک‍وپ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ای‍م‍ی‍دی‌

4

ف‍روم‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ - N ۲ - اک‍س‍و- ۲ - ف‍ن‍ی‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ و - N دز م‍ت‍ی‍ل‌ - - N ۲ - اک‍س‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‍و - ۲ - ف‍ن‍ی‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ ل‍ووف‍ل‍وک‍س‍اس‍ی‍ن‌

5

ع‍ب‍دال‍‍ه‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ی‍ت‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و اث‍رات‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ آن‍ت‍ی‌ ل‍ی‍پ‍ی‍د پ‍ر اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ و آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‌ گ‍ی‍اه‌Ferula Azovitsiana

6

ب‍رم‍ر ، م‍ح‍م‍د

س‍اخ‍ت‌ غ‍ل‍ظت‌ ده‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ ی‍ورت‍ان‍ی‌ ب‍ا ک‍ارای‍ی‌ ب‍الا

7

م‍وب‍دی‌ ، ح‍م‍ی‍د

ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ طولان‍ی‌ اث‍ر ل‍وپ‍رولای‍د اس‍ت‍ات‌

8

اروم‍ی‍ه‌ ای‌ ، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و اص‍لاح‌ خ‍واص‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍وراک‍ی‌ و زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر از پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ زت‍ئ‍ی‍ن‌ ذرت‌

9

ق‍ن‍دی‌ ، م‍ه‍دی‌

ک‍وش‍ش‌ در ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ول‍ی‍د گ‍ل‍ی‍س‍ری‍ن‍ه‍ای‌ ت‍ک‌ اس‍ت‍خ‍لاف‍ی‌ اس‍ت‍ئ‍ارات‌ ، لارات‌ و ل‍ی‍ن‍ول‍ئ‍ات‌ از طری‍ق‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ گ‍ل‍س‍ی‍ری‍ن‌ ک‍رب‍ن‍ات‌

10

ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍طل‍ق‌ ، ن‍ادر

ری‍ز اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ع‍دادی‌ از آلای‍ن‍د ه‌ ه‍ای‌ آل‍ی‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ ه‍وا و خ‍اک‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ی‍ل‍م‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

11

م‍وس‍وی‌ ، م‍ی‍رف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رک‍ل‍ی‍ش‍ن‌ ل‍ی‍ت‍ی‍م‌ در ن‍ان‍و اک‍س‍ی‍ده‍ا و ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ه‍ا

12

الماسی راد علی

سنتز و بررسي اثرات ضد تشنج و شل كنندگي عضلاني مشتقات جديد 1و2و4- تريازول و 1و3و4- اكساديازول

13

دی‍ن‍دار ص‍ف‍ا ، ک‍اظم‌

اص‍لاح‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ گ‍ل‍ی‍س‍ی‍دی‍ل‌ م‍ت‍اک‍ری‍لات‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ح‍ج‍ی‍م‌ آل‍ی‌ س‍ی‍ل‍س‍ی‍م‌ دار

14

ث‍اب‍ت‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ض‍رب‍ه‌ س‍رع‍ت‌ ب‍الا

15

ی‍زدان‌ پ‍رس‍ت‌ ، ب‍ی‌ ب‍ی‌ راض‍ی‍ه‌

ت‍ول‍ی‍د م‍واد اول‍ی‍ه‌ داروی‍ی‌ از ش‍وی‍د و ت‍رخ‍ون‌

16

ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ ، داود

س‍ن‍ت‍ز ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ف‍ع‍ال‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ک‍وم‍س‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ اک‍س‍ای‍ش‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ک‍ت‍ک‍ول‌ در ح‍ض‍ور - 4م‍رک‍اپ‍ت‍و - ک‍وم‍اری‍ن‌

17

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

18

ج‍اوی‍دن‍ی‍ا ، ک‍ت‍ای‍ون‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍وج‍ود در اس‍ان‍س‌ ب‍رخ‍ی‌ از گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌

19

میری رامین

سنتز و بررسی اثرات سمیت سلوی برخی از مشتقات نیتروایمیدازولیل-دیهیدروپیریدین

20

ش‍اه‍وردی‌ ، اح‍م‍د رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ه‍ی‍دروال‍ک‍ی‌  م‍ی‍وه‌ زرش‍ک‌ پ‍ل‍وئ‍ی‌ و زرش‍ک‌ آب‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‍وس‌ اورئ‍وس‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‍ه‍ای‌ گ‍روه‌ پ‍ن‍ی‌ ی‍س‍ل‍ی‍ن‌ و س‍ف‍ال‍وس‍پ‍وری‍ن‌ ، ج‍داس‍ازی‌ ، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍اده‌ ن‍وث‍ره‌ و س‍م‍ی‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌ آن‌

21

رم‍ض‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ای‍ل‍ی‍ده‍ای‌ پ‍ای‍دار ف‍س‍ف‍ر و ب‍ررس‍ی‌ واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ آن‍ه‍ا ب‍ر روی‌  ف‍ازه‍ای‌ ج‍ام‍د

22

م‍رس‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ گ‍رم‍ای‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ک‍ئ‍وردی‍ن‍ان‍س‍ی‍ون‍ی‌ ج‍دی‍د ازT1(I),PB(II),Hg(II),Bi(II),Zn(II),Cd(II( ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍ده‍ای‌ اک‍س‍و دن‍دان‍ه‌ ای‌ و م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ب‍ت‍ادی‌ ک‍ت‍ون‍ه‍ا

23

ب‍رزی‍ن‌ ، ج‍لال‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ول‍ی‍د غ‍ش‍اه‍ای‌ ال‍ی‍اف‌ ت‍وخ‍ال‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍رس‍ول‍ف‍ون‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

24

م‍ح‍م‍د پ‍ور ام‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و پ‍ودره‍ا و ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍دی‌ و ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار آن‌ ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍س‍ت‍ر ک‍ات‍ال‍ی‍زوره‍ای‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌

25

م‍رت‍ه‍ب‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ح‍ذف‌ آلای‍ن‍ده‌ NMP در پ‍س‍اب‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ف‍ت‍وک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌

26

ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

ت‍ول‍ی‍د ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ دارورس‍ان‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ آل‍ب‍وم‍ی‍ن‍ی‌ و ح‍اوی‌ داروی‌ ۵ - ف‍ل‍وروی‍وراس‍ی‍ل‌

27

ع‍رب‌ ن‍ژاد، س‍ج‍اد

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ددی‌ و ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ ح‍رارت‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ی‌

28

م‍ح‍م‍دی‌ ، ت‍ورج‌

س‍ن‍ت‍ز غ‍ش‍اپ‍ل‍ی‍م‍ری‌ لاس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍داس‍ازی‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ از گ‍ازه‍ای‌ س‍ب‍ک‌

29

ب‍ه‍ارون‍د ، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌

س‍ن‍ت‍ز و ک‍ارب‍رد پ‍ودر م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر م‍خ‍رب‌

30

رج‍ب‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌

طراح‍ی‌ ، س‍ن‍ت‍ز ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ ن‍ان‍و ح‍ف‍ره‌ روت‍ن‍ی‍م‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ -N ه‍ت‍روس‍ی‍ک‍ل‌ ک‍ارب‍ن‌ ه‍ا

31

ص‍ف‍ای‍ی‌ ق‍م‍ی‌ ، ج‍واد

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍اره‍ای‍ی‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زات‌ واس‍طه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ت‍ال‍ی‍زوری‌ آن‌ ه‍ا در س‍ن‍ت‍ز ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ه‍ت‍روس‍ی‍ک‍ل‍ی‌ داروی‍ی‌ از طری‍ق‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌

32

رف‍ی‍ع‌ م‍ن‍زل‍ت‌ ، ف‍اطم‍ه‌

س‍ن‍ت‍ز ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ پ‍ل‍ی‌ ات‍ری‍ورت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ج‍دی‍د ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍ی‍ک‍ل‍وپ‍پ‍ت‍ی‍د و ب‍ررس‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ش‍دن‌ در ح‍لال‍ه‍ای‌ آل‍ی‌ و ح‍لال‍ه‍ای‌ س‍ب‍ز

33

ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍طل‍ق‌ ، ن‍ادر

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ آرای‍ه‌ ح‍س‍گ‍ره‍ای‌ گ‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ه‍ادی‌

34

ح‍ق‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ظرپ‍اک‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ دارب‍س‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍اف‍ت‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ از ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌ - آل‍ژی‍ن‍ات‌ روک‍ش‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ا ک‍وپ‍ل‍ی‍م‍ر س‍ه‌ ق‍طع‍ه‌ای‌

35

ب‍لالای‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

س‍ن‍ت‍ز ، خ‍ود آرای‍ی‌ ، خ‍واص‌ ب‍ی‍ول‍ژی‍ک‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ ۲ - آم‍ی‍ن‍و پ‍ی‍ری‍م‍ی‍دی‍ن‌

36

ع‍ب‍اس‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ در ن‍ان‍وس‍ی‍الات‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر ام‍واج‌ ف‍راص‍وت‌

37

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ره‍رودی‌ ، زه‍ره‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ی‍وک‍ات‍ال‍ی‍زور در ت‍ول‍ی‍د ال‍ک‍ل‍ه‍ای‌  ک‍ای‍رال‌

38

ق‍ن‍ب‍ری‌ ، ب‍ه‍رام‌

ت‍ول‍ی‍د دوده‌ ح‍اوی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ف‍ول‍رن‌ C 60/ C70 ب‍ا روش‌ ق‍وس‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

39

ک‍ام‍ل‍ی‌ ، پ‍روی‍ز

س‍اخ‍ت‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ف‍ری‍ت‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍اری‍م‌ و اس‍ت‍ران‍س‍ی‍م‌

40

اب‍وف‍اض‍ل‍ی‌ ، رض‍ا

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ان‍وت‍ی‍وب‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ت‍ک‌ لای‍ه‌ ح‍اوی‌ س‍ی‍ک‍ل‍وس‍پ‍وری‍ن‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ف‍رم‍الاس‍ی‍ون‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ دارو و اف‍زای‍ش‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌

41

پ‍اک‍ی‍زه‌ ، م‍ج‍ی‍د

اف‍زای‍ش‌ ب‍ازده‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ت‍ان‍ول‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ غ‍ش‍ای‍ی‌

42

ض‍ی‍ائ‍ی‌ ، ف‍ره‍ود

س‍اخ‍ت‌ ن‍ان‍و دزی‍م‍ت‍ر ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ اپ‍ت‍ای‍ت‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از روش‌ اس‍پ‍ک‍ت‍رس‍ک‍پ‍ی‌ EPR

43

ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار م‍ش‍خ‍ص‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌ زن‍ده‌ رادی‍ک‍ال‍ی‌

44

رض‍ان‍ژاد ب‍ردج‍ی‌ ،ق‍اس‍م‌

س‍ن‍ت‍ز ن‍ان‍و ک‍ری‍س‍ت‍ال‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ رس‍ان‍ای‌ ف‍ل‍ورس‍ن‍ت‌ (ن‍ق‍اط ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ ) ک‍ادم‍ی‍م‌ س‍ل‍ن‍ی‍د در م‍ق‍ی‍اس‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ اول‍ی‍ن‌ ب‍ار در ای‍ران‌ و اص‍لاح‌ س‍طح‌ آن‍ه‍ا ت‍وس‍ط پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ س‍اک‍اری‍ده‍ا

45

ص‍ب‍اغ‌ ال‍وان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍گ‍م‍ن‍ت‌ ن‍ان‍و ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ ل‍وم‍ی‍ن‍س‍ن‍ت‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ رن‍گ‌ و لام‍پ‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ل‌ - ژل‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ن‍وری‌ و ح‍رارت‍ی‌ آن‌

46

م‍رس‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

ب‍خ‍ش‌ اول‌ : س‍ن‍ت‍ز ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍وپ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ک‍وئ‍وردی‍ن‍اس‍ی‍ون‍ی‌ ب‍اپ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ خ‍واص‌ پ‍ای‍داری‌ ح‍رارت‍ی‌ ، ل‍وم‍ی‍ن‍س‍ان‍س‌ ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ : پ‍ی‍ش‌ م‍اده‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ز ن‍ان‍و م‍واد- ب‍خ‍ش‌ دوم‌ : م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍واص‌ ح‍رارت‍ی ، ل‍وم‍ی‍ن‍س‍ان‍س‌ و ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ن‍ان‍و پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ک‍وئ‍وردی‍ن‍اس‍ی‍ون‍ی‌ ج‍دی‍د س‍ن‍ت‍ز ش‍ده‌

47

اش‍ک‍اران‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ال‍ک‍ت‍روری‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ان‍وال‍ی‍اف‌ TiO2 ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍ذف‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌

48

شفیعی عباس

" سنتز مشقات جدیدی از تیازولین، تیازین و تیازپین با استفاده از کومارین ها و بررسی اثرات فارماکولوژی آنها"

49

ص‍ل‍وات‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ری‌ ، م‍س‍ع‍ود

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ک‍رب‍ن‍ات‍ی‌ ، اک‍س‍ی‍دی‌ و ه‍ی‍دروک‍س‍ی‍دی‌ لان‍ت‍ان‍ی‍ده‍ا

50

م‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ، م‍ح‍م‍د م‍ج‍ی‍د

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اک‍س‍ی‍د آه‍ن‌ س‍وپ‍رپ‍ارا م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ و ق‍اب‍ل‌ ب‍ازی‍اف‍ت‌ در س‍ن‍ت‍زه‍ای‌ آل‍ی‌

51

رض‍ای‍ی‌ ، م‍ه‍ران‌

س‍ن‍ت‍ز اک‍س‍ی‍د م‍ن‍ی‍زی‍م‌ ن‍ان‍وک‍ری‍س‍ت‍ال‍ی‌ ب‍ا م‍س‍اح‍ت‌ س‍طح‌ وی‍ژه‌ ب‍الا ج‍ه‍ت‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌

52

داوران‌ ، س‍وداب‍ه‌

دارورس‍ان‍ی‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ب‍ه‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ ری‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و پ‍ارت‍ک‍ل‍ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ح‍اوی‌ دوک‍س‍وروب‍ی‍س‍ی‍ن‌

53

ن‍ادری‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ، رض‍ا

دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ پ‍وش‍ش‌ م‍ح‍اف‍ظ س‍طح‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ رزی‍ن‌ اپ‍وک‍س‍ی‌ ح‍اوی‌ پ‍ی‍گ‍م‍ن‍ت‌ ن‍س‍ل‌ ج‍دی‍د زی‍س‍ت‌ س‍ازگ‍ار ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ب‍ه‍ب‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ در ب‍راب‍ر خ‍وردگ‍ی‌

54

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

ت‍ول‍ی‍د ۱ - آم‍ی‍ن‍و ای‍م‍ی‍دازو[ ۵و ۱]-a ای‍زو ک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‍ی‍وم‌ ه‍ا و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ داروی‍ی‌ آن‍ه‍ا

55

ف‍روم‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

 

56

رض‍ائ‍ی‍ان‌ ب‍اج‍گ‍ی‍ران‌ ، ای‍رج‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍واص‌ ن‍ان‍و ال‍ی‍اف‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ زی‍س‍ت‌ س‍ازگ‍ار ب‍روش‌ ال‍ک‍ت‍روری‍س‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍وش‍ش‌ ه‍ای‌ زخ‍م‌

57

ان‍ح‍ص‍اری‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ گ‍رم‍ای‍ی‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ BZO/PI)(

58

ص‍ادق‍ی‍ان‌ ، ح‍م‍ی‍د

طراح‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ز م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آن‍زی‍م‌ ل‍ی‍پ‍واک‍س‍ی‍ژن‍از ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍ی‍ری‍م‍ی‍دی‍ن‌

59

وی‍س‍ی‌ ، ح‍ج‍ت‌

س‍ن‍ت‍ز ت‍ک‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ س‍ول‍ف‍ون‍ام‍ی‍ده‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وادن‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ داروی‍ی‌ از ت‍ی‍ول‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از - N ک‍ل‍روس‍وک‍س‍ی‍ن‍ام‍ی‍د

60

ص‍ب‍اغ‌ ال‍وان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ف‍س‍ف‍ر ن‍ان‍و ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ ل‍وم‍ی‍ن‍س‍ن‍ت‌ ) SrZn2SiO7(، ب‍ا ق‍اطع‍ی‍ت‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ون‍دگ‍ی‌ رن‍گ‍ی‌ ، م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در دی‍وده‍ای‌ س‍اطع‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ور

61

روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر ، س‍وس‍ن‌

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ غ‍ش‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ غ‍ی‍ر ف‍ل‍وری‍ن‍ه‌ خ‍ود م‍رطوب‌ ش‍ون‍ده‌ ت‍ب‍ادل‌ پ‍روت‍ون‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ه‍ب‍ود ه‍دای‍ت‌ ب‍رای‌ ی‍ون‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ ن‍وع‌ PEM

62

ق‍اس‍م‍ی‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ت‍ول‍ی‍د ف‍وم‌ ه‍ای‌ م‍ی‍ک‍روس‍ل‍ولار ب‍رپ‍ای‍ه‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍وپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ الاس‍ت‍وم‍ر ب‍ه‌ روش‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ت‍وس‍ط اک‍س‍ت‍رودر

63

م‍ی‍رزاده‌ ، ح‍م‍ی‍د

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ک‍ی‍ت‍وس‍ان‌ ب‍رای‌ درم‍ان‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‍ه‍ا

64

ش‍ج‍اع‌ ال‍س‍ادات‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ی‍ک‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ دارو رس‍ان‍ی‌ در آزم‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ درون‌ ت‍ن‍ی‌

65

م‍م‍ه‍د ه‍روی‌ ، م‍ج‍ی‍د

س‍ن‍ت‍ز ب‍رخ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از واک‍ن‍ش‌ ک‍ل‍ی‍ک‌

66

ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‌ ، م‍ح‍م‍ود

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر س‍ای‍ز ن‍ان‍و ذرات‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ ب‍ه‌ روش‌ ک‍ن‍د و س‍وز ل‍ی‍زری‌ در رش‍د ن‍ان‍و ک‍ری‍س‍ت‍ال‌ ه‍ای‌ ال‍م‍اس‌ ب‍ه‌ روش‌  HFCVD و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ آن‌

67

ع‍ب‍دوس‌ ، م‍ج‍ی‍د

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت  PE/Clay ب‍ه‌ روش‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌ درج‍ا

68

زارع‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ک‍ارب‍رد ن‍ان‍و ذرات‌ روت‍ن‍ی‍م‌ اک‍س‍ی‍د ، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ال‍ک‍ت‍روک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ دو ع‍ام‍ل‍ی‌ ، در س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

69

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ک‍ی‍ش‌ ، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ پ‍رش‍اخ‍ه‌ و دن‍دری‍م‍ری‌ ب‍ا گ‍روه‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ه‍ای‍ی‌ آم‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ن‍س‍اج‍ی‌

70

اس‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د

ح‍ذف‌ ی‍ون‌ آم‍ون‍ی‍وم‌ از پ‍س‍اب‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ و ح‍وض‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از زئ‍ول‍ی‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌

71

بلالایی سعید

سنتز فضاگزين مشتقات 3-(آنیلینوآریل‏متیلن)-2-اکسيندول‏ها (آنالوگ‏های نوین هسپرادین) و بررسی خاصیت ضدسرطانی آن‏ها

72

ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌ ، ف‍ره‍اد

ت‍ه‍ی‍ه‌ ، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍دی‍م‌ م‍ون‍ت‌ م‍وری‍ل‍ون‍ی‍ت‌ س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ن‍ان‍و ک‍ات‍ال‍ی‍زگ‍ر ج‍دی‍د در ت‍س‍ری‍ع‌ ب‍رخ‍ی‌ از واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د ج‍زی‍ی‌

73

هلی حسین

طراحي و ساخت ابرخازن هاي الكتروشيميائي برمبناي نانوكامپوزيت

74

رض‍ای‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

ت‍ه‍ی‍ه‌ ، ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ و ک‍ارب‍رد ف‍ی‍ل‍م‌ زی‍س‍ت‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ژلات‍ی‍ن‌ - ن‍ان‍و ذرات‌ ک‍ی‍ت‍وس‍ان‌ ح‍اوی‌ اس‍ان‍س‌ پ‍ون‍ه‌ ک‍وه‍ی‌ در ن‍گ‍ه‍داری‌ ف‍ی‍ل‍ه‌ ت‍ازه‌ م‍اه‍ی‌ ق‍زل‌ آلای‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍م‍ان‌ oncorhynchus mykiss)(

75

م‍ه‍دی‌ ن‍ی‍ا ، ع‍ل‍ی‌

ک‍ارب‍رد م‍واد ن‍ان‍و در س‍اخ‍ت‌ پ‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‌ خ‍روج‍ی‌

76

م‍ظل‍وم‌ اردک‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍م‍زم‍ان‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍وراپ‍ی‌ ن‍ف‍ری‍ن‌ ، اس‍ت‍ام‍ی‍ن‍وف‍ن‌ وف‍ول‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ی‍ک‌ س‍ن‍س‍ورال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍ار س‍ن‍ت‍ز ش‍ده‌ پ‍ل‍ی‌ آن‍ی‍ل‍ی‍ن‌ - TPA

77

مظلوم اردکانی محمد

ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر پایه نانوذرات MCM-41 سنتز شده جهت اندازه گیری همزمان داروهای لوودوپا و کاربیدوپا

78

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‍ان‌ ، ف‍رح‍ن‍از

ت‍ه‍ی‍ه‌ س‍ن‍س‍ور م‍رئ‍ی‌ آرژن‍ی‍ن‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ رن‍گ‍زای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ل‍ی‌ اری‍ل‌ ب‍ن‍زوت‍ی‍ازول‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در م‍ک‍م‍ل‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌

79

م‍رس‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ چ‍ارچ‍وب‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍ز- آل‍ی‌ ن‍ان‍وپ‍روس‌ ج‍دی‍د و ب‍ررس‍ی‌ خ‍اص‍ی‍ت‌ ذخ‍ی‍ره‌ ه‍ی‍دروژن‌ ،م‍ت‍ان‌ ،ک‍رب‍ن‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د و ی‍د

80

ج‍ب‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ق‍ال‍ب‌ پ‍ذی‍ر م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ پ‍ی‍رول‌ ب‍ر روی‌ س‍طح‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ای‌ SBA-15 ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ب‍ول‍وژی‍ک‌

81

ان‍ت‍ظاری‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍وذرات‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ت‍ی‍ت‍ان‌-اک‍س‍ی‍دم‍س‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ام‍واج‌ ف‍راص‍وت‌ وک‍ارب‍ردآن‌ درح‍ذف‌ م‍واد ف‍ع‍ال‌ س‍طح‍ی‌ ت‍وس‍ط ن‍ور

82

رح‍م‍ت‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

س‍ن‍ت‍ز ج‍دی‍د ۲ - آل‍ک‍ی‍ل‌ - ۷ - آم‍ی‍ن‍و - ۵ - آری‍ل‌ - پ‍ی‍رازل‍و- [۱، ۵- - ]a پ‍ی‍ری‍م‍ی‍دی‍ن‌ - ۶ ک‍رب‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ ه‍ا از طری‍ق‌ ی‍ک‌ واک‍ن‍ش‌ س‍ه‌ ج‍زئ‍ی‌ ت‍ک‌ ظرف‌ و ه‍م‍زم‍ان‌

83

ک‍رم‍ی‌ ، ک‍اظم‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ اورت‍وپ‍الادی‍ت‌ ض‍د ت‍وم‍ور :ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ ه‍ای‌ اورت‍وپ‍الادی‍ت‌ ب‍ا ام‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ن‍وع‌ اول‌ ودوم‌

84

م‍ل‍ک‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

طراح‍ی‌ ، س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ه‍ت‍روس‍ی‍ک‍ل‌ دی‍ازپ‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ات‍ال‍ی‍زور ن‍ان‍و ذرات‌ اک‍س‍ی‍د آه‍ن‌ ب‍ر روی‌ ب‍س‍ت‍ر س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ا

85

رض‍ان‍ژاد ب‍ردج‍ی‌ ، ق‍اس‍م‌

اص‍لاح‌ س‍طح‌ ن‍ق‍اط ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ ک‍ادم‍ی‍ون‌ ت‍ل‍وری‍د ت‍وس‍ط ب‍ی‍وپ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر و دوس‍ت‌ دار م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ک‍اپ‍ا- ک‍اراگ‍ی‍ن‍ان‌

86

ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ، ب‍ه‍زاد

س‍ن‍س‍وره‍ا و ب‍ی‍وس‍ن‍س‍وره‍ا ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ رس‍ان‍ا اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و م‍واد

87

ش‍ف‍ق‍ت‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ت‍ز ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌" ن‍ق‍ره‌ / ع‍ص‍اره‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ لان‍ت‍ان‍ا "و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ض‍د ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌ آن‌

88

ت‍اران‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

طراح‍ی‌ ، س‍ن‍ت‍ز و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ دی‌ پ‍ی‍رازول‌

89

م‍طل‍وب‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، ف‍ی‍روز

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ خ‍اص‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌ اس‍پ‍ی‍رو پ‍ی‍رول‍ی‍دی‍ن‌ اک‍س‍ی‍ن‍دول‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍وف‍ن‍ون‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ای‌ ش‍دن‌۳ ، ۱- دو ق‍طب‍ی‌

90

ع‍ب‍دال‍ه‌ پ‍ور ، ح‍س‍ن‌

ت‍ول‍ی‍د و م‍ن‍ش‌ ن‍م‍ای‍ی‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‍ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا ذرات‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ل‍زی‌ دی‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‍ی‍د م‍ول‍ی‍ب‍دن‌

91

ع‍ل‍ی‌ زاده‌ ، رض‍ا

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ف‍از ج‍ام‍د م‍ی‍ک‍رو اس‍ت‍خ‍راج‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ ن‍ان‍وم‍ی‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ق‍ل‍ع‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ق‍ادی‍ر ب‍س‍ی‍ار ک‍م‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ا در م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

92

ژی‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

طراح‍ی‌ وس‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍س‍ت‌ پ‍ی‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ ب‍اظرف‍ی‍ت‌ ۱۲۵ وات‌

93

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ن‍ان‍و ح‍س‍گ‍ره‍ای‌ ن‍وری‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ م‍زوپ‍ور اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ات‍ی‍ون‍ه‍ا

94

م‍وث‍ق‌ ، ب‍ره‍م‍ن‌

ک‍ات‍ال‍ی‍زگ‍ر ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ از ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ پ‍الادی‍م‌- س‍ال‍ن‌ ق‍لاب‌ ش‍ده‌ ب‍ر روی‌ ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ چ‍ن‍د دی‍واره‌ ای‌ :ک‍ارب‍رد در واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ س‍ون‍وگ‍اش‍ی‍را و س‍ن‍ت‍ز ای‍ن‍ون‌ ه‍ا

95

آشکاران علی اکبر

ساخت و مشخصه یابی
نانوساختارهای مثلثی نقره

96

احمدی عباس

سنتز و مطالعه خواص آنتي ديابتي و ضد چربي خوني مشتقات جديد آميني و سيليسيوم دار از خانواده داروئي سولفونيل اوره ها روي موش نر صحرائي

97

ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍طل‍ق‌ ، ن‍ادر

ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ای‌ ه‍ادی‌ ق‍ال‍ب‌ م‍ل‍ک‍ول‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار ج‍ذب‌ و ره‍ا س‍ازی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ ال‍ک‍ت‍رو ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌

98

ضیایی فرهود

مطالعه روی ساخت نانو کامپوزیت پلی اتیلن

99

ب‍لالای‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

س‍ن‍ت‍ز، چ‍رب‍ی‌ دوس‍ت‍ی‌ و خ‍واص‌ ض‍دب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ب‍ه‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ده‍ای‌ ح‍اوی‌ ای‍ن‍دول‌

100

رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

اس‍ت‍خ‍راج‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ آب‍ام‍ک‍ت‍ی‍ن‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‍ات‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍وپ‍ل‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ب‍ا ف‍از ج‍ام‍د و م‍ی‍ک‍رو اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ای‍ع‌ - م‍ای‍ع‌ پ‍خ‍ش‍ی‌

101

خ‍ت‍ائ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ پ‍س‍اب‌ ه‍ای‌ رن‍گ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رآی‍ن‍د اک‍س‍ای‍ش‌ ف‍ت‍وال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ آن‍د ال‍م‍اس‌ دوپ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ور و ک‍ات‍د ح‍اوی‌ ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌

102

ل‍طی‍ف‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

ت‍ول‍ی‍د س‍ازه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ن‍ان‍وال‍ی‍اف‍ی‌ م‍ش‍اب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍اف‍ت‌ ب‍دن‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ارب‍رده‍ای‍ی‌ ن‍ظی‍ر دارب‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍اش‍ت‌ س‍ل‍ول‍ی‌

103

طب‍اطب‍ای‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ ، ف‍ره‍اد

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ارت‍ز ای‍زوس‍ن‍ت‍ری‍ک‌ ق‍درت‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ف‍ع‍ال‌ ش‍ون‍ده‌ م‍ف‍اص‍ل‌ ران‌ و زان‍و درب‍ی‍م‍اران‌ آس‍ی‍ب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌

104

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

طراح‍ی‌، س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍ت‍ی‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ اس‍ت‍راز م‍ش‍ق‍ات‌ ک‍وم‍اری‍ن‌ و ب‍ن‍زوف‍وران‌ ب‍رای‌ درم‍ان‌ آل‍زای‍م‍ر

105

اروم‍ی‍ه‌ای‌ ، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌

ت‍ول‍ی‍د پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا ح‍ض‍ور ن‍ان‍و ذرات‌

106

پ‍ازوک‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ف‍رآوری‌ ک‍ائ‍ول‍ن‌ ب‍ا روش‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍داس‍ازی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آه‍ن‌

107

ح‍ی‍دری‌ ، م‍ح‍م‍ود رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ض‍د دردی‌ و ض‍د ال‍ت‍ه‍اب‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د ری‍ج‍ی‍ده‌ ش‍ده‌۳ و۴- دی‌ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ چ‍ال‍ک‍ون‍ه‍ا

108

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

طراح‍ی‌ آم‍ی‍زه‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ س‍اخ‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ب‍ا ک‍ارای‍ی‌ ب‍الا

109

ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ، ش‍ه‍ره‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر داروی‌ Zanamivir در ت‍ک‍ث‍ی‍ر س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ات‍ص‍ال‌ دارو ب‍ه‌DNA و RNA و س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌

110

غ‍لام‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

س‍اخ‍ت‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍م‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د پ‍وش‍ش‌ داده‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ اپ‍ات‍ی‍ت‌

111

س‍وری‌ ، ع‍ف‍ت‌

م‍ع‍ت‍ب‍ر س‍ازی‌ روش‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍دار و س‍رع‍ت‌ ان‍ح‍لال‌ ت‍ع‍دادی‌ داروی‌ غ‍ی‍ر ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ای‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‌ ک‍ش‍ور

112

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ک‍ی‍ش‌ ، م‍ح‍م‍د

م‍طال‍ع‍ه‌ م‍واد ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍از ده‍ن‍ده‌ PCM)( وک‍ارب‍رد آن‍ه‍اب‍ا ال‍ی‍اف‌

113

ص‍ادق‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌

طراح‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رص‍ه‍ای‌ آه‍س‍ت‍ه‌ ره‍ش‌ ب‍از ش‍ون‍ده‌ ای‍ب‍وپ‍رف‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ل‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‌ ش‍ده‌

114

اح‍س‍ان‍ی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌

ب‍ازی‍اف‍ت‌ رن‍گ‍ه‍ای‌ پ‍ودری‌ ض‍ای‍ع‍ات‍ی‌

115

ق‍ری‍ش‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

س‍اخ‍ت‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ای‌ آل‍ی‍اژ لاس‍ت‍ی‍ک‌ اک‍ری‍ل‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ ب‍وت‍ادی‍ن‌ /پ‍ل‍ی‌ وی‍ن‍ل‌ ک‍ل‍رای‍د

116

م‍ض‍طرزاده‌ ، ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌

س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ره‍ای‍ش‌ دارو ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‌ س‍ول‍ف‍ات‌ - ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در درم‍ان‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ س‍خ‍ت‌

117

م‍ه‍دوی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

س‍اخ‍ت‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ح‍س‍اس‌ ب‍ه‌ ح‍رارت‌ و م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ، ب‍ارگ‍ذاری‌ ن‍ان‍و ذرات‌ آن‍ه‍ا ب‍ا داروی‌ 5-Fluorouracil(5-FU( و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ان‍و ذرات‌ ح‍ام‍ل‌ دارو ب‍ر س‍ل‍ول‍ه‍ا س‍رطان‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ DU145

118

ان‍ت‍ظاری‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ام‍واج‌ ف‍راص‍وت‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ح‍ذف‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‍ی‌

119

اص‍ل‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ن‍وری‌ لای‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍وری‌ اک‍س‍ی‍د روی‌ ZnO)( ، خ‍ص‍وص‍ی‍ت‌ ی‍اب‍ی‌ رف‍ت‍ار آن‍ه‍ا و اس‍ت‍ان‍دارد ن‍م‍ودن‌ ش‍رای‍ط ت‍ول‍ی‍د

120

ح‍ص‍ارک‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍و اک‍ت‍ی‍و ح‍اوی‌ اس‍ت‍ران‍س‍ی‍م‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ل‌ - ژل‌

121

مختارانی بابک

جداسازي پروتئين آب پنير بوسيله سيستمهاي دوفازي آبي پليمر – نمک و اثر پارامترهاي مختلف بر روي توزيع پروتئين

122

ص‍ل‍وات‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ری‌ ، م‍س‍ع‍ود

س‍ن‍ت‍ز و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ و ن‍ان‍وک‍ری‍س‍ت‍ال‍ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍دی‌ و  س‍ول‍ف‍ی‍دی‌ ع‍ن‍اص‍ر واس‍طه‌

123

صدرنژاد سید خطیب الدین

سنتز نانو ذرات اکسيد
 نيکل توسط رسوب
 دهي شيميايي

124

گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد ، ف‍ره‍اد

س‍ن‍ت‍ز لای‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ای‍واک‍ت‍ی‍و ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍ار ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌ - ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍ا ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ MAO

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org