چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه علوم پزشکی > طرح های خاتمه یافته کارگروه علوم پزشکی 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه علوم پزشکی

 

پدید آورنده

عنوان

     1

ای‍م‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ دارورس‍ان‍ی‌ زی‍س‍ت‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ پ‍ذی‍ر ق‍اب‍ل‌ ت‍زری‍ق‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ ک‍اپ‍رولاک‍ت‍ون‌ و ف‍وم‍اری‍ک‌ اس‍ی‍د ح‍اوی‌ داروی‌ ض‍د س‍رطان‌

2

ع‍زی‍زی‌ ، ف‍ری‍دون‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ل‍ک‍ول‍ی‌ در طرح‌ م‍ل‍ی‌ ق‍ن‍د و ل‍ی‍پ‍ی‍د ت‍ه‍ران‌

3

ب‍طح‍ای‍ی‌ ، زه‍را

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ال‍ق‍اء ش‍پ‍رون‌ ه‍ا ب‍ردرم‍ان‌ ی‍ا ک‍اه‍ش‌ ع‍وارض‌ دی‍اب‍ت‌ ق‍ن‍دی‌ (ت‍ی‍پ‌ (I

4

ع‍ب‍دال‍م‍ال‍ک‍ی‌ ، پ‍روی‍ز

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اع‍م‍ال‌ م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ و ام‍واج‌ ال‍ک‍ت‍رو م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ت‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌

5

س‍ی‍اوش‍ی‌ ، ف‍ری‍ده‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ -N [ ۵-( ۵ن‍ی‍ت‍رو- ۲ - ه‍ت‍رواری‍ل‌ ) - ۱ ، ۳، ۴ - ت‍ی‍ودی‌ ازول‌ - ۲ - ی‍ل‌ ] ت‍ی‍وم‍ورف‍ول‍ی‍ن‌ و م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ آن‍ه‍ا

6

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

7

غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌ ، طوب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اث‍ر ض‍دت‍وم‍وری‌ و آپ‍پ‍ت‍وزی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ر س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ، م‍ع‍ده‌ ، ک‍ول‍ون‌، ل‍ن‍ف‍وم‌، م‍لان‍وم‍ا در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ن‍رم‍ال‌

8

س‍م‍ن‍ان‍ی‍ان‌ ، س‍ع‍ی‍د

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍زری‍ق‌ داروه‍ای‌ ری‍ت‍ان‍س‍ری‍ن‌ - MK801،AP5 ب‍ر درد ف‍رم‍ال‍ی‍ن‌

9

ن‍ج‍اری‍ان‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌

طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ اص‍لاح‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ از ع‍م‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍اوب‍ری‌ ، ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ج‍راح‍ی‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌

10

ال‍م‍اس‌ گ‍ن‍ج‌ ، ف‍رش‍اد

ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ارب‍ردی‌ ج‍داس‍ازی‌ ص‍دای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ح‍ن‍ج‍ره‌ از ص‍دای‌ اف‍راد س‍ال‍م‌

11

ع‍اب‍د ، ف‍ره‍ن‍گ‌

س‍اخ‍ت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ی‍ت‌ ج‍دی‍د درم‍ان‌ ن‍اب‍اوری‌

12

ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ دوام‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ای‍س‍ک‍م‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از ه‍ی‍پ‍رک‍س‍ی‌ ن‍ورم‍وب‍اری‍ک‌ در م‍غ‍ز رت‌ م‍دل‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌

13

راف‍ت‍ی‌ س‍ی‍دی‌ ی‍زدی‌ ، س‍ی‍م‍ا

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ واک‍س‍ن‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍وپ‍ی‌ واج‍د اپ‍ی‌ ت‍وپ‍ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍ح‍رک‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ +CD8 ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا م‍اژور ب‍ر اس‍اس‌ In silico prediction و ب‍ررس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ زائ‍ی‌ آن‌ در م‍وش‍ه‍ای‌ ت‍ران‍س‍ژن‍ی‍ک‌ واج‍د HLA ان‍س‍ان‍ی‌

14

ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌ ، ب‍اب‍ک‌

س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د  isochaihulactone و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ س‍ی‍ت‍وت‍وک‍س‍ی‍ک‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ داروه‍ای‌ ض‍د س‍رطان‌

15

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا ، م‍ژده‌

ب‍ه‍ب‍ود ب‍ل‍وغ‌ ف‍ول‍ی‍ک‍ول‍ی‌ در ش‍رای‍ط ک‍ش‍ت‌

16

ج‍وان‌ ، م‍ح‍م‍د

م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ E و D3 ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍رگ‌ س‍ل‍ول‍ی‌ و ب‍ازس‍ازی‌ م‍ی‍ل‍ی‍ن‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ه‍ی‍پ‍وک‍م‍پ‌ م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ت‍زری‍ق‌ ات‍ی‍دی‍وم‌ ب‍روم‍ای‍د

17

ک‍ری‍م‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ای‍م‍ون‍وت‍وک‍س‍ی‌ س‍ی‍ت‍ه‌ پ‍اراک‍وات‌ ب‍ر روی‌ م‍وش‌ BALB/C

18

رض‍ای‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ه‍ار ب‍ی‍ان‌ ژن‌ RORgt ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ RNAi ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ TH17 ان‍س‍ان‌ در آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌

19

ت‍رک‍م‍ان‌ ، گ‍ی‍ت‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ش‍دت‌ ج‍ری‍ان‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ک‍ات‍دال‌ ب‍ر پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ آس‍ی‍ب‌ ، ق‍درت‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ت‌ و آزاد س‍ازی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍د ان‍دوت‍ل‍ی‍ال‌ ع‍روق‍ی‌ در دوره‌ ت‍رم‍ی‍م‌ زخ‍م‌ پ‍وس‍ت‍ی‌

20

اس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍روپ‍روت‍ز ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ - م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ : م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‍ه‍ای‌ ن‍رون‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اش‍ی‍ا در ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌

21

ب‍طح‍ای‍ی‌ ، زه‍را

ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ( ه‍ای‌ ) ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍لازم‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در م‍ه‍ار گ‍ل‍ی‍ک‍ه‌ ش‍دن‌ غ‍ی‍رآن‍زی‍م‍ی‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ا در ش‍رای‍ط in vitro

22

ض‍رغ‍ام‍ی‌ ، ن‍ص‍رت‌ ال‍ه‌

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ق‍ادی‍ر ه‍ورم‍ون‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍ق‌ ش‍ده‌ ازب‍اف‍ت‌ چ‍رب‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍ان‌ ژن‌ رس‍پ‍ت‍وره‍ای‌ اس‍ت‍روژن‌ ER betaER alpha ( درزن‍ان‌ چ‍اق‌ وب‍ا وزن‌ ن‍رم‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از Real Time PCR

23

ب‍خ‍ش‍ی‌ ، ب‍ی‌ ت‍ا

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ژن‌ ه‍ا ی‌ س‍ن‍ت‍زک‍ن‍ن‍ده‌ Antigen- O درم‍ی‍ان‌ س‍روت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ Inaba و Ogawa س‍وی‍ه‌ ه‍ای‌ Vibrio cholerae O1 ج‍داش‍ده‌ ازب‍ی‍م‍ا ران‌ طی‌ س‍ا ل‍ه‍ای‌ 1383 - 1387 و IS1004 Profiling س‍وی‍ه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ Southern Blot Hybridization

24

ب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، اع‍ظم‌

طراح‍ی‌ واک‍س‍ن‍ه‍ای‌ ن‍و ت‍رک‍ی‍ب‌ ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا ت‍ارن‍ت‍ول‍ی‌ غ‍ی‍ر پ‍ات‍وژن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍ان‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ آن‍ت‍ی‌ ژن‌ E7 وی‍روس‌ پ‍اپ‍ی‍ل‍وم‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ن‍وع‌ 16 م‍ت‍ص‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ش‍وک‌ ح‍رارت‍ی‌ Gp96 و ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ آن‍ه‍ا در م‍دل‌ ت‍وم‍وری‌ م‍وش‌ C57BL/6

25

گ‍ل‌ ک‍ار ، م‍ج‍ی‍د

ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ی‍ت‌  IgG ELISA ب‍م‍ن‍ظور ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ س‍رول‍وژی‍ک‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ت‍وک‍س‍وپ‍لاس‍م‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ن‍وت‍رک‍ی‍ب‌ ان‍گ‍ل‌

26

ش‍ه‍ب‍ازی‌ ، ش‍ی‍ری‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ م‍ورف‍س‍ی‍م‌ ه‍ای‌ BsmI وFOkI ژن‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ) VDR ) D درب‍ی‍م‍اران‌ ای‍ران‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌

27

رض‍ای‍وف‌ ، آم‍ن‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍ر ه‍م‍ک‍ن‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ان‍اب‍ی‍ن‍وئ‍ی‍دی‌-ن‍ی‍ک‍وت‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ی‍پ‍وک‍ام‍پ‌ پ‍ش‍ت‍ی‌ و س‍پ‍ت‍وم‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ب‍ر ف‍رام‍وش‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ات‍ان‍ول‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ی‍ان‌ CREB ه‍ی‍پ‍وک‍ام‍پ‍ی‌

28

اح‍م‍دی‌ ، ع‍ب‍اس‌

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د ال‍ت‍ه‍اب‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د از خ‍ان‍واده‌ داروئ‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ ه‍ی‍س‍ت‍ام‍ی‍ن‍ه‍ا

29

ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍ان‌ ژن‌ م‍ب‍ادل‍ه‌ گ‍ره‍ای‌ س‍دی‍م‌ - ک‍ل‍س‍ی‍م‌ ن‍اش‍ی‌ از پ‍ی‍ش‌ درم‍ان‌ ه‍ی‍پ‍رک‍س‍ی‌ ن‍ورم‍وب‍اری‍ک‌ در ب‍ه‍ب‍ود ن‍ق‍ص‌ ه‍ای‌ ن‍ورول‍وژی‍ک‌ ح‍اص‍ل‌ از س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ در رت‌

30

اژدری‌ زرم‍ه‍ری‌ ، ح‍س‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ ب‍روز ت‍ح‍م‍ل‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ اث‍ر ض‍د دردی‌ اورک‍س‍ی‍ن‌ A و دخ‍ال‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اورک‍س‍ی‍ن‍رژی‍ک‌ در ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ م‍رف‍ی‍ن‌

31

آی‌ ، ج‍ع‍ف‍ر

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ان‍دوم‍ت‍ر ان‍س‍ان‌ ب‍ه‌ ه‍پ‍ات‍وس‍ی‍ت‌

32

ب‍خ‍ش‍ی‌ ، ب‍ی‌ ت‍ا

ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ن‍وت‍رک‍ی‍ب‌ زی‍ر واح‍د B س‍م‌ وب‍ا ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ در ب‍اک‍ت‍ری‌ اش‍ری‍ش‍ی‍ا ک‍ول‍ی‌ وrCTB - Whole cell ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ان‍دی‍دای‌ واک‍س‍ن‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ وب‍ا در م‍دل‌ خ‍رگ‍وش‌

33

م‍ح‍م‍ودی‍ان‌ ، س‍ع‍ی‍د

ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ه‍دف‍م‍ن‍د درم‍ان‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ گ‍ی‍رن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ز در ک‍ن‍ت‍رل‌ وزوزه‍ای‌ م‍زم‍ن‌ ت‍وس‍ط گ‍اب‍اپ‍ن‍ت‍ی‍ن‌ و ت‍ح‍ری‍ک‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رو ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ و پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ م‍غ‍ز

34

راف‍ت‍ی‌ س‍ی‍دی‌ ی‍زدی‌ ، س‍ی‍م‍ا

ج‍س‍ت‍ج‍و ب‍رای‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ وی‍رولان‍س‌ در ان‍گ‍ل‌ غ‍ی‍ر ب‍ی‍م‍اری‌ زای‌ Leishmania tarentolae

35

اص‍غ‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د

ش‍ی‍وع‌ ن‍اش‍ن‍وای‍ی‌ و اح‍ت‍م‍الات‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌۱۳۸۷

36

اب‍ت‍ک‍ار ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ س‍ای‍ت‍وک‍ای‍ن‍ه‍ا ب‍ر ت‍وان‍ای‍ی‌ ب‍ازس‍ازی‌ م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌ پ‍س‌ از پ‍ی‍ون‍د ب‍ا س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ CD34 خ‍وان‌ ب‍ن‍د ن‍اف‌

37

خ‍ام‍س‍ی‌ پ‍ور ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ف‍ن‍وت‍ی‍پ‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ل‍ن‍ف‍وس‍ی‍ت‍ه‍ای‌ T خ‍اطره‌ ای‌ در ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ازی‍س‌ ان‍س‍ان‍ی‌

38

ره‍ب‍ری‌ ، ص‍ادق‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ن‍وت‍رک‍ی‍ب‌ P23 ک‍ری‍پ‍ت‍وس‍پ‍وری‍دی‍وم‌ پ‍اروم‌ وت‍ول‍ی‍د پ‍ل‍ی‌ ک‍ل‍ون‍ال‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور درم‍ان‌ گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍ا  .

39

پ‍ورف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت‍ول‍ی‍د س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ دن‍دری‍ت‍ی‍ک‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ده‌ م‍وش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ آن‍ت‍ی‌ س‍ن‍س‌

40

ت‍ق‍ی‌ خ‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ س‍ی‍س‍ن‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍وس‍ط E7 وی‍روس‌ پ‍اپ‍ی‍ل‍وم‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ن‍وع‌ ۱۶ در ح‍ض‍ور گ‍ل‍ی‍ک‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ۹۶ در م‍دل‌ م‍وش‍ی‌ C57BL/6 و ب‍ررس‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ ژن‍ی‍س‍ت‍ه‌ E7 در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ پ‍اپ‍ی‍ل‍وم‍ا وی‍روس‌

41

ک‍ب‍ری‍ای‍ی‌ زاده‌ ، ع‍ب‍اس‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍ع‍دادی‌ از داروه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌ ، ض‍د ص‍رع‌ وض‍د دی‍اب‍ت‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ م‍وج‍وددر ب‍ازار داروی‍ی‌ ک‍ش‍ور

42

م‍خ‍ت‍اری‌ آزاد ، طل‍ع‍ت‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍رادف‌ و آن‍ال‍ی‍ز ژن‍وم‌ وی‍روس‍ه‍ای‌ ان‍ف‍ل‍وان‍زا در ای‍ران‌

43

ج‍ان‌ اح‍م‍دی‌ ، م‍ه‍ی‍ار

ب‍ررس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‍ی‌ در آت‍اک‍س‍ی‌ ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ س‍م‌ ۳ - اس‍ت‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ری‍دی‍ن‌ در س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ پ‍ورک‍ن‍ژ م‍خ‍چ‍ه‌ م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌

44

ح‍اج‍ی‌ ز اده‌ ، س‍ه‍راب‌

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ای‍ک‍س‍م‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ه‍ی‍پ‍راک‍س‍ی‌ ن‍ورم‍وب‍اری‍ک‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ب‍ی‍ان‌ ژن‌ ن‍اق‍ل‍ی‍ن‌ گ‍ل‍وم‍ات‌ ۱ ، ۲، ۳ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر غ‍ل‍ظت‌  TNF-a س‍رم‌

45

ف‍ت‍ورائ‍ی‌ ، ن‍اص‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ی‍روه‍ای‌ ه‍م‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر آم‍ب‍ول‍ی‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ب‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

46

ک‍اغ‍ذی‍ان‌ ، ه‍وم‍ن‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ظرف‍ی‍ت‌ ج‍ذب‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ژل‌  Q-Seoharose fast flow ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍اگ‍وچ‍ی‌

47

م‍خ‍ت‍اری‌ دی‍زج‍ی‌ ، م‍ن‍ی‍ژه‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍روت‍وک‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍ق‍طی‍ع‌ دوز ت‍اب‍ش‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ام‍واج‌ ف‍راص‍وت‌ دو ف‍رک‍ان‍س‍ه‌ در ح‍ض‍ور ح‍س‍اس‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ص‍وت‍ی‌ در درم‍ان‌ س‍ون‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ آدن‍وک‍ارس‍ی‍ن‍وم‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ م‍دل‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ Balb/c

48

ت‍وس‍ل‍ی‌ ، م‍وس‍ی‌

ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ درم‍ان‍ی‍س‍وس‌ گ‍ال‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍ارچ‌ م‍ت‍اری‍زی‍وم‌ آن‍ی‍زوپ‍ل‍ی‍ه‌ در م‍رغ‍داری‌ ه‍ای‌ آل‍وده‌

49

م‍ش‍ک‍ان‍ی‌ ، رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ال‍ق‍اء ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ ت‍وس‍ط TZDs در س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ م‍اه‍ی‍چ‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍رای‍ط اف‍زای‍ش‌ اس‍ی‍د چ‍رب‌ و ن‍ق‍ش‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ت‍ی‍روزی‍ن‌ ف‍س‍ف‍ات‍ازه‍اC2C12

50

ری‍اح‍ی‍ن‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ک‍لام‍ی‍دی‍ا پ‍ن‍وم‍ون‍ی‍ه‌ و س‍ن‍درم‌ ح‍اد ک‍رون‍ری‌ دراس‍ت‍ان‌ ق‍م‌

51

ع‍رف‍ان‌ م‍ن‍ش‌ ، اح‍م‍د

ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ری‍ل‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ س‍رم‌ ج‍ن‍ی‍ن‌  گ‍او ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اش‍ع‍ه‌ گ‍ام‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ف‍ی‍ل‍ت‍راس‍ی‍ون‌

52

س‍م‍ن‍ان‍ی‍ان‌ ، س‍ع‍ی‍د

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍زری‍ق‌ ۱۷ - ب‍ت‍ا - اس‍ت‍رادول‌ ب‍ه‌ داخ‍ل‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ل‍وک‍وس‌ س‍رل‍ئ‍وس‌ در ت‍ع‍دی‍ل‌ درد

53

غ‍لام‍ی‍ن‌ ، م‍ه‍ران‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ واک‍س‍ن‌ دن‍دری‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ش‍ده‌ ب‍ا ت‍وت‍ال‌ mRNA ت‍وم‍وری‌ ج‍ه‍ت‌ ای‍ون‍وت‍راپ‍ی‌ س‍رطان‌ م‍ری‌

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org