چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی > طرح های خاتمه یافته کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

پدید آورنده

عنوان

     1

ش‍ری‍ف‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍اک‍ت‍ری‍ه‍ای‌ آن‍ت‍اگ‍ون‍ی‍س‍ت‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ارگ‍ره‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ در ش‍رای‍ط م‍زرع‍ه‌

2

ک‍وچ‍ک‌ زاده‌ ، ص‍لاح‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ظرف‍ی‍ت‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ زه‍ک‍ش‍ی‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ رواب‍ط ج‍ری‍ان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍ا س‍طح‌ آزاد

3

وح‍دت‍ی‌ ، ک‍ورش‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ روش‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ت‌ ب‍اف‍ت‌ گ‍ردوی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظوره‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ی‍م‍ه‌ ان‍ب‍وه‌

4

اح‍م‍د زاده‌ ، م‍س‍ع‍ود

ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ل‍ک‍س‍ی‍ون‌ س‍ودوم‍ون‍اس‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ارک‍ر ف‍ن‍وت‍ی‍پ‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ آن‍ه‍ا

5

رض‍ای‍ت‍ی‌ چ‍ران‍ی‌ ، پ‍ژم‍ان‌

ت‍ه‍ی‍ه‌ خ‍م‍ی‍ر ک‍اغ‍ذ از ض‍ای‍ع‍ات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ل‍ز روش‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ج‍دی‍د

6

ص‍ب‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ف‍ون‌ ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ارازی‍ت‍ن‍گ‍ون‍ای‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ زی‌ ای‍ران‌ و ک‍ارای‍ی‌ چ‍ن‍د گ‍ون‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍ژی‍ک‌ آف‍ات‌

7

ن‍ق‍وی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ آج‍ی‍ل‍وپ‍س‌ ت‍ائ‍وش‍ی‌ و ت‍ری‍ت‍ی‍ک‍وم‌ ب‍وت‍ی‍ک‍وم‌ ب‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ف‍ی‍ل‍وژن‍ی‌ ان‍ه‍ا ب‍ا گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌

8

ع‍اش‍وری‌ ، اح‍م‍د

ت‍ول‍ی‍د و اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ن‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍ارگ‍ر در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ م‍ؤث‍ر آف‍ات‌ م‍ک‍ن‍ده‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ در ک‍ش‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌

9

ک‍ی‍ان‌ م‍ه‍ر ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍خ‍ل‍وط ک‍ود دام‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍ل‍ت‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ک‍ش‍اورزی‌

10

رض‍ا اع‍ت‍ب‍اران‌ ، ح‍س‍ن‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ Botrylis و Penicillium ع‍وام‍ل‌ پ‍وس‍ی‍دگ‍ی‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌ و آب‍ی‌ س‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ PCR و ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ آن‍ه‍ا

11

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

12

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ال‍ک‍ده‌ ، ق‍اس‍م‌

ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍روت‍ئ‍وم‌ ت‍ن‍ش‍ه‍ا در گ‍ی‍اه‍ان‌

13

م‍ص‍دق‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍رک‍ت‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ ه‍ای‌ آل‍وده‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در خ‍اک‌ و اث‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍اک‌ و م‍ن‍ب‍ع‌ آل‍ودگ‍ی‌ ب‍رآن‌

14

سید طباطبایی بدرالدین ابراهیم

توليد و تكثير نهال درخت سرخدار
 
Taxus baccata  از طريق تكنيك كشت بافت گياهي

15

رام‍ی‍ن‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط م‍طل‍وب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍ف‍ظ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ی‍وه‌ زی‍ت‍ون‌ پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌

16

س‍ی‍ادت‌ ، ع‍طاءال‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر گ‍ی‍اه‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍اش‍ت‌ و س‍طوح‌ م‍ص‍رف‌ ن‍ی‍ت‍روژن‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ گ‍ن‍دم‌ و ک‍ل‍زا در م‍ن‍طق‍ه‌ اه‍واز

17

م‍ل‍ک‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

م‍ع‍رف‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ک‍رم‍ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ر زی‍س‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

18

رض‍وی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ، خ‍ال‍ص‌ س‍ازی‌ ،ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍وئ‍ی‍دی‌ (ص‍م‍غ‌) دان‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ج‍دی‍د ه‍ی‍دروک‍ل‍وئ‍ی‍ده‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌

19

ه‍م‍ت‌ ، ع‍ب‍اس‌

م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ای‍دار خ‍اک‌

20

ص‍ب‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ون‌ ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ارازی‍ت‍ن‍گ‍ون‍ای‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ زی‌ ای‍ران‌

21

ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، م‍ه‍رداد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ن‍س‍ان‍ت‍ره‌ ک‍ان‍ولای‌ ف‍رآوری‌ ش‍ده‌ ب‍ا پ‍ودر م‍اه‍ی‌ در ج‍ی‍وه‌ ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ م‍اه‍ی‌ ق‍زل‌ آلای‌ رن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍م‍ان‌ Oncorhynchus mykiss)(

22

ح‍م‍ی‍د اوغ‍ل‍ی‌ ، ی‍وس‍ف‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ول‍ی‍د درون‌ ش‍ی‍ش‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍چ‍ه‌ Stevia rebaudiana Bertoni)( اس‍ت‍وی‍ا و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ش‍ت‌ و س‍ازگ‍اری‌ آن‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌

23

ام‍ی‍ری‌ ت‍ک‍ل‍دان‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ای‍داری‌ س‍واح‍ل‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا

24

ص‍داق‍ت‌ ح‍ور، ش‍ه‍رام‌

م‍ص‍رف‌ س‍ه‌ ن‍وع‌ اس‍ان‍س‌ پ‍ر م‍ص‍رف‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ چ‍ای‌ س‍ی‍اه‌ ای‍ران‍ی‌

25

ه‍دای‍ت‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

س‍ن‍ج‍ش‌ آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ی‍وم‍ارک‍ره‍ای‌ ک‍ب‍د م‍اه‍ی‌ ش‍ان‍ک‌ زرد ب‍ال‍ه‌

26

پورجم ابراهیم

نماتد سيستي سويا (Heterodera glycines) در ايران

27

ش‍ف‍ق‍ت‌ ، ع‍ل‍ی‌

اس‍ت‍خ‍راج‌ و ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ام‍گ‍ا- ۳ در ت‍ع‍دادی‌ از گ‍ی‍اه‍ان‌ ای‍ران‌

28

ح‍ی‍در ن‍ژاد ، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر

م‍ی‍زب‍ان‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ، گ‍س‍ت‍رش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ارق‍ام‌ خ‍ی‍ار در م‍ق‍اب‍ل‌ وی‍روس‌ پ‍الام‍پ‍ور پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍رگ‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌

29

رح‍ی‍م‌ م‍ل‍ک‌ ، م‍ه‍دی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‌ ، اس‍ان‍س‌ ه‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ رواب‍ط ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ گ‍ی‍اه‌ داروی‍ی‌ ب‍وم‍اداران‌ در ای‍ران‌

30

ک‍دی‍ور ، م‍ه‍دی‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ی‍ت‍روزم‍ی‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ در ش‍رای‍ط آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍ذف‌ ن‍ی‍ت‍ری‍ت‌ از ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌

31

زم‍ردی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

م‍راح‍ل‌ ان‍ج‍ام‌ وت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ار ج‍ه‍ت‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ خ‍ش‍ک‌ک‍ن‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ت‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ب‍ا طراح‍ی‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ت‌ خ‍ش‍ک‌ ک‍ردن‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌CFD)(

32

ش‍ی‍دای‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍وس‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍س‌ زن‍گ‍ول‍ه‌ ای‌ onosma)( در ای‍ران‌

33

م‍ح‍ت‍س‍ب‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍اءال‍ش‍ع‍ی‍ر در ح‍ال‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ و زب‍ان‌ ب‍ی‍وال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

34

نیکبخت جعفر

پایش کیفی منابعِ آب¬های سطحی در استان آذربایجان غربی با بررسی خشکسالی¬های هیدرولوژیکیِ چند دهه گذشته

35

ع‍ش‍وری‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ی‍م‍ار ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ س‍طح‌ ال‍ی‍اف‌ چ‍ن‍د م‍اده‌ ل‍ی‍گ‍ن‍وس‍ل‍ول‍زی‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍رد در س‍اخ‍ت‌ چ‍ن‍د س‍ازه‌ چ‍وب‌ - پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌

36

ک‍م‍ال‍ی‌ ، ک‍ری‍م‌

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ارت‍ن‌ خ‍س‍ارت‌ زای‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ و درخ‍ت‍ان‌ م‍ث‍م‍ر و غ‍ی‍ر م‍ث‍م‍ر در م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ای‍ران‌

37

صمدی عباس

ارزیابی شاخصهای قابليت استفاده پتاسيم در خاكهاي تحت زراعت چغندر قند و اراضي غيرزراعي همجوار در استان آذربايجان غربي
 به منظوراصلاح و بهینه سازی توصیه های كودی

38

ع‍ب‍ادی‌ ، ع‍ل‍ی‌

ارزی‍اب‍ی‌ ژن‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ از ت‍لاق‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ اق‍لام‌ ب‍ی‍دان‍ه‌ و دان‍ه‌ دار ان‍گ‍ور ج‍ه‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ ژن‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر ب‍رای‌ اه‍داف‌ ت‍ازه‌ خ‍وری‌ و ک‍ش‍م‍ش‍ی‌

39

خ‍وش‍گ‍ف‍ت‍ارم‍ن‍ش‌ ، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ی‍وه‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌ ، ف‍ل‍ف‍ل‌ دل‍م‍ه‌ ای‌ و خ‍ی‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

40

ب‍اق‍ری‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

ان‍ت‍ق‍ال‌ ژن‌ codA ب‍ه‌ ع‍دس‌ ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد گ‍ی‍اه‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ س‍رم‍ا

41

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ص‍ف‍در

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر ف‍رس‍ای‍ش‌ خ‍اک‌

42

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ک‍لات‌ (ت‍اف‍ی‌) از آب‌ پ‍ن‍ی‍ر

43

اح‍م‍دی‌ ، ح‍س‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ و روان‍اب‌ ب‍رای‌ ش‍روع‌ ف‍رس‍ای‍ش‌ خ‍ن‍دق‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ه‍م‌ رس‍وب‌ ح‍اص‍ل‌ از آن‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر

44

ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍د ک‍روری‌ ، س‍وداب‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ک‍ه‍ن‍س‍ال‍ی‌ س‍روه‍ای‌ ک‍ه‍ن‍س‍ال‌ ای‍ران‌

45

ک‍اب‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زاغ‌ ب‍ور ای‍ران‍ی‌

46

ب‍ن‍دان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ی‌ آم‍ی‍لاز ،پ‍روت‍ئ‍از و م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ج‍ذب‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ه‍ا روی‌ آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ س‍ن‌ گ‍ن‍دم‌ و ک‍ل‍ون‌ ژن‌ م‍وث‍رت‍ری‍ن‌ م‍ه‍ارک‍ن‍ن‍ده‌

47

وح‍دت‍ی‌ ، ک‍ورش‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ گ‍ردوی‌  (.Juglans regia L(ای‍ران‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ارک‍ره‍ای‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌

48

ش‍ی‍دای‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زی‍ت‍ون‌ وح‍ش‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ازخ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ، س‍ی‍ت‍وژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و م‍ارک‍ره‍ای‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ RAPD

49

م‍روج‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ت‍ول‍ی‍د ن‍ی‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ پ‍روب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌

50

م‍س‍ک‍وک‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د

اس‍ت‍خ‍راج‌ ق‍ن‍د از چ‍غ‍ن‍در ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازم‍ی‍دان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ق‍وی‌ پ‍ال‍س‍ی‌

51

ک‍اف‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍وری‌ گ‍ی‍اه‌ ک‍وش‍ی‍ا ) kochia scoparia ( در س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وری‌ آب‌ آب‍ی‍اری‌

52

خ‍داوردی‌ ل‍و ، ح‍ب‍ی‍ب‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ ان‍دوزی‌ ب‍رخ‍ی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ش‍م‍اری‌ از گ‍ی‍اه‍ان‌ ب‍وم‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اذرب‍ای‍ج‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ اس‍ت‍ف‍ب‍اده‌ از آن‍ه‍ا در پ‍الای‍ش‌ س‍ب‍ز

53

زارع‌ ش‍ح‍ن‍ه‌ ، اح‍م‍د

اث‍ر غ‍ل‍ظت‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ل‍وک‍ز، لاک‍ت‍ات‌ و پ‍ی‍روات‌ ب‍ر ب‍ی‍ان‌ ژن‌ ه‍ای‌9 - GDFو15 - BMPدر ب‍ل‍وغ‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اووس‍ای‍ت‌ ب‍ز

54

ف‍رح‍م‍ن‍د ، ح‍م‍ی‍د

ج‍داس‍ازی‌ ژن‌ ک‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ L-gulono-gamma-lactone oxidase ، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ آن‍زی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ در س‍ن‍ت‍ز وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ C ، و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ ان‌ در م‍راح‍ل‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ت‍اس‍م‍اه‍ی‌ ای‍ران‍ی‌  Acipenser persicus

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org