چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه مطالعات علم و فناوری > طرح‌های خاتمه یافته کارگروه مطالعات علم و فناوری 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه مطالعات علم و فناوری

 

پدید آورنده

عنوان

     1

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

2

ح‍اج‍ی‌ ح‍ی‍دری‌ ، ن‍س‍ت‍رن‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و م‍دل‌ س‍ازی‌ ف‍رآی‍ن‍د اج‍رای‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ارائ‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د م‍طل‍وب‌ و ج‍ام‍ع‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اج‍را در س‍طح‌ م‍ل‍ی‌

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org