چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی  > طرح‌های خاتمه یافته مدیریت و علوم اقتصادی 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی

 

پدید آورنده

عنوان

     1

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

2

رض‍وان‍ی‌ ، م‍ه‍ران‌

ج‍ای‍گ‍اه‌ ی‍اب‍ی‌ (ن‍گ‍اش‍ت‌ ) س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ارت‍ق‍اء ن‍وآوری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‍ه‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍اره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍طه‌

3

ص‍ادق‍ی‌ ، زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍ودروه‍ای‌ گ‍ازس‍وز در ای‍ران‌ ب‍ا ره‍ی‍اف‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍وی‍ا

4

ک‍ردب‍چ‍ه‌ ، ح‍م‍ی‍د

طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا و راب‍طه‌ آن‍ه‍ا در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍ش‍ور

5

ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ، ص‍ادق‌

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ خ‍رد و ت‍أم‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ خ‍رد در ای‍ج‍اد اش‍ت‍غ‍ال‌ و ک‍اه‍ش‌ ف‍ق‍ر

6

ال‍ف‍ت‌ ، ل‍ع‍ی‍ا

طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اب‍ک‌

7

ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ، اح‍م‍د

ع‍ق‍ای‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org