يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم > طرح‌های خاتمه‌یافته علوم انسانی و اجتماعی  

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه علوم انسانی و اجتماعی

 

پدید آورنده

عنوان

1

ع‍س‍گ‍ری‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ ، ک‍ری‍م‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ول‍ی‍ت‌ اول‍س‍ر و اف‍راد س‍ال‍م‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ و روان‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍ر ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌- ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍لای‍م‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا

2

ذوال‍ف‍ق‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌

ب‍وم‍ی‌ س‍روده‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

3

ع‍ظی‍م‍ی‌ ، ف‍ری‍ده‌

ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍اه‍واره‌ ای‌

4

ح‍ری‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

ب‍وطی‍ق‍ای‌ ق‍ص‍ص‍ص‌ ق‍رآن‍ی‌

5

ذوال‍ف‍ق‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌

پ‍ی‍ک‍ره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

6

م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌

ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌

7

ده‍ق‍ان‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ( ف‍رق‌ و ادب‍ی‍ات‌ )

8

ق‍ب‍ادی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ام‌ ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

9

ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌ ، ع‍ب‍دال‍ه‌

ت‍اری‍خ‌ ج‍ام‍ع‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌

10

دس‍ت‍رن‍ج‍ی‌ ، ح‍ک‍ی‍م‍ه‌

زن‍ان‌ ن‍ام‌ آور ای‍ران‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌

11

جلالیان حمید

طرح جامع جمع‏آوري و ساماندهي اطلاعات الكترونيكي مسيرهاي كوهنوردي ايران

12

ص‍ح‍راگ‍رد ، م‍ه‍دی‌

م‍روری‌ ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

13

گ‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌

ارزی‍اب‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ و آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ ۳ ت‍ا ۶س‍ال‌ ت‍ه‍ران‍ی‌

14

ع‍ال‍م‌ زاده‌ ، ه‍ادی‌

ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ غ‍ازان‌ خ‍ان‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍وآور و طراح‌ در ع‍رص‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ اب‍زاره‍ای‌ ن‍ج‍وم‍ی‌ در ای‍ران‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در دوره‌ دوم‌ ح‍ی‍ات‌ رص‍د خ‍ان‍ه‌ م‍راغ‍ه‌

15

اورع‍ی‌ ی‍زدان‍ی‌ ، ب‍درال‍دی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ در پ‍ی‍ش‍ب‍رد اه‍داف‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

16

عابدینی یاسمین

نقش واسطه ای متغیرهای شناختی، فراشناختی و عاطفی در ارتباط بین خوکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دختر دبیرستانی

17

ده‍ق‍ان‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌

ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ( م‍ن‍اب‍ع‌ آل‍م‍ان‍ی‌ ، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ )

18

درت‍اج‌ ، ف‍ری‍ب‍رز

ت‍اث‍ی‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ر ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ، اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org